روز شكوفايي گلستان

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون رئيسجمهورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى امروز دوشــنبه 24 دى 97 براى افتتاح متمركز پروژههاى گردشــگرى به اســتان گلســتان ســفر مىكند. به گزارش ميراث آريا، مراسم افتتاح متمركز 13 عنوان پروژه گردشگرى در مجموع با صرف هزينهاى 160ميليارد تومانى در ســطح اســتان گلســتان با حضور مونسان رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، فعالان حوزه ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى و نماينــدگان مجلس ســاعت 15 امروز دوشــنبه 24 دى 97 در هتل آكام آزادشــهر برگزار ميشود. افتتاح 9 هتل، مهمانپذير، هتلآپارتمان و متل، افتتاح 70 اقامتگاه بومگردى، افتتاح 70 خانهمسافر، رونمايى از 70 اثر ثبتى و افتتاح تأمين زيرساختهاى 9 منطقه گردشگرى ازجمله پروژههايى است كه با حضور معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى انجام مىشود. همچنين كلنگ 12 طرح گردشگرى و صنايعدستى به حجم سرمايهگذارى يكهزار و 658ميليارد تومان در اين سفر به زمين ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.