اخذ عوارض آزادراهها از تابستان الكترونيكى ميشود

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون ســاخت و توســعه آزادراههــا گفت: اخذ الكترونيكى عــوارض موجب كاهش ترافيك و صرفهجويــى در زمــان ســفر خواهــد شــد و با ايــن روش ترددكننــدگان از محــل ايســتگاهها و دروازههــاى وصول عوارض مىتوانند با ســرعت معمــول تردد كنند و اخذ عــوارض منجر به توقف يا كاهش ســرعت خودروها نمىشــود. به گزارش راهبرد معاصر، سيدحســين ميرشــفيع ضمن اعلام ايــن خبــر اظهــار داشــت: دوره رســمي اجــراى طــرح ســامانه پرداختهاى نويــن در آزادراههاى كشــور آغــاز شــده اســت و تا تيــر ســال آينده و بــر اســاس اولويت، همــه آزادراههاى كشــور بــه اين سيســتم مجهز مىشــوند. وي ادامــه داد: بر اساس همين اولويتبندى و به منظور سهولت در ســفرهاى نوروزى، تا پايان سالجارى عوارض در تعدادى از آزادراههاى منتهى به پايتخت بهصورت الكترونيكى دريافت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.