افراط و تفريط در برگزارى نمايشگاهها

TOURISM - - ايرانسرا -

بــا گذشــت كمتــر از يكماه از برگزارى نمايشــگاه هوايى كيش شــاهد برگزارى ســومين نمايشگاه حملونقــل و صنايــع وابســته در مصــلاى تهران بــا حضــور تمامى معاونتهــاى وزارت راه و حضــور پررنگ سازمان هواپيمايى كشورى و شــركت فرودگاههــا بوديــم و در كمتــر از دو ماه چهارمين نمايشــگاه بينالمللــى فرودگاه، هواپيما، پرواز، صنايع و تجهيزات وابسته را شاهد هستيم.

برگزارى سه نمايشــگاه بهصورت موازى در كمتر از شــشماه رفتار عجيبى اســت كه جايگاه كيفى نمايشگاهها را بهشــدت تنــزل داده و اين شــائبه را تداعــى مىكند كه شــركتها و بزرگان صنعت هوانوردى هيچگونه شــناختى درباره بــازار و وضعيت صنعت هوانوردى كشــور ندارند يــا به آن بىتوجه هســتند. متأســفانه در كشــور ما متولى مشــخصى براى برگزارى نمايشــگاههاى صنعت هوانوردى وجود نــدارد. از آنجايىكه ســازمان هواپيمايى كشــورى نقــش حاكميتــى در صنعــت هوانوردى كشــور داشــته و مســائل اقتصادى شــركتهاى خصوصى حــوزه هوانوردى جزء وظايف ســازمان نيســت، برگزارى نمايشــگاهها جزء وظايــف ذاتى اتحاديهها، انجمنها يــا بخش خصوصى بوده و ســازمان هواپيمايــى كشــورى بيشــتر نقــش حمايتى را بهعهده خواهد داشــت و شايســته اســت با تعيين متولى از مــوازىكارى و هدررفت منابع مالى جلوگيرى بهعمل آيد. شركتكنندگان بيشتر شــركتهاى دولتى و نظامى هستند. در يك نگاه كلى عموماً نمايشگاهها با هدف ايجاد فرصت، اعم از معرفــى محصول توليدى، معرفى شــركت و معرفى دســتاوردهاى بخش خصوصى تشكيل مىشــوند و در اين شرايط، فضاى لازم براى عقد قرارداد و رقابت سالم بهوجود مىآيد. متأســفانه در ايران شــركتكنندگان در نمايشگاهها (غرفهداران) بيشتر شركتهاى دولتى، نظاميان و انجمنها و دانشگاهها هستند كه با بودجههاى دولتى در اين نمايشگاهها شــركت مىكنند و عملاً بخش خصوصى در چنين شرايطى تمايل خود را براى حضور از دســت مىدهد؛ چراكه نه توان رقابت با بخش دولتى را دارد و نه همراســتا با سيســتمهاى نظامى اســت. در اين رابطه صرفاً برگزارى نمايشگاه تبديل به يك كار اقتصادى از طريق غرفهفروشى مىشود؛ به همين دليل شاهديم صنايع غيرمرتبط با هوانوردى نيز در نمايشگاه داراى غرفه مىشوند و افراد غيرمتخصص و غيرمتولى تنها با عناوين مختلف، نمايشگاه در صنعت هوانوردى را طراحى مىكنند. اين در حالى اســت كه در بيشــتر نمايشــگاهها در سطح بينالملل، برگزاركنندگان غرفهها را بهصورت رايگان يا با هزينه ناچيز واگذار مىكنند و در عوض تلاش خود را براى حضور حداكثرى غولهاى تخصصى صنايع هوانوردى بهكار ميبرند تا علاوهبــر ايجاد رقابت در بين متخصصان، بازديدكننــدگان نيــز راغب بــه عقد قراردادهــاى كلان در نمايشــگاهها بــا تخفيفها و شــرايط خاص شــوند. در اين زمينــه گروههاى بازاريابى بهصورت تخصصى به شــناخت بــازار خواهند پرداخــت و برنامهريزى لازم صورت خواهد گرفت. صنعت هوانوردى كشــور در مســير توسعه خود در زمان پسابرجام دچار اختلال شده است. مديران شركتهاى هواپيمايــى و صنايع هوانوردى خســته از تأمين قطعات و دســتوپنجهنرمكردن براى تهيه ارز و هزاران مشكل ديگر براى ادامه حيات خود هســتند. شايسته است بهجاى صرف هزينههاى گزاف و بدون دستاورد در برگزارى نمايشگاههاى غيرواقعى، با تشــكيل اتاق فكرهاى منســجم، دستاوردهاى واقعى صنعت و جنبوجوشهــاى بخش خصوصى و خريد هواپيمــا و تســهيلگرى ســازمان هواپيمايى كشــورى در زمينه ســرمايهگذارى، همــه و همه را معرفى كنند. شــايد با بررســى و شــناخت صحيــح از بازار، اعــم از حملونقل هوايى، ســاخت و توليــد، هوانوردى عمومــى، هوافضا و... با تعيين متولى مشــخص بــراى اتاق فكر شــاهد همافزايى بخش خصوصى باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.