فايده تهيه فهرست اشياى تاريخى ايران در موزههاى دنيا چيست؟

TOURISM - - ايرانسرا -

مديــركل امور موزههاى كشــور گفت: بايد بدانيــم تهيه فهرســتى از اشــياى تاريخــى كه در موزههــاى ديگر در جهان داريــم، چه اطلاعاتى به مــا اضافه ميكند، چون ايــن يك پروژه زمانبر و هزينهبر اســت. محمدرضا كارگــر، مديركل امور موزههاى كشــور درباره تهيه فهرســتى از اشياى تاريخــى و ايرانــى موجــود در موزههــاى جهان به مهر گفت: اشــياى تاريخى ايــران را كه اكنون در موزههــاى مهــم دنيــا وجــود دارد، كموبيــش ميشناســيم. بســيارى از آنهــا در ويترين موزهها قرار دارند و قابل شناســايى هســتند اما بســيارى ديگــر نيز در مخازن وجود دارند و شــايد هيچگاه نمايش داده نشــدهاند. وي افزود: ايران آثار زيادى در كشــورهاى ديگر دارد. نمىتوان گفت كه يكى از كاركردهــاى اين فهرســت برگرداندن اشــيا از خارج از كشور باشد، چون پروسه برگرداندن اشيا متفاوت اســت. بايد در وهله اول ثابت شود كه اين شىء غيرقانونى از كشور خارج شده است. پس از آن اقدامات حقوقى انجام گيرد. اثبات اين مســائل نياز به شــواهد زيادى دارد، معمــولاً موزهها محل اشياى سرقتشده از كشورهاى ديگر نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.