برقرارى دوباره پرواز گرگان به كيش

TOURISM - - ايرانسرا -

پرواز هواپيما در مســير گرگان به كيش پس از يك وقفه كوتاه دوباره برقرار مىشود. مديركل فرودگاههاى گلســتان گفت: پرواز مسير گرگان به كيش كه با اســتقبال هماستانىها همراه بود، پس از يك وقفه كوتاه از ســىام دى دوباره از سر گرفته مىشود. رامين آذرى افزود: اين پروازها با ناوگان فوكر 100 شــركت هواپيمايى كيــش در روزهاى يكشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.