پايتخت برونئى مركز فرهنگ اسلامى آسيا 2019 شد

TOURISM - - جهانسرا -

اعضاى حاضــر در نهمين نشســت وزيران فرهنگ ســازمان همكارى اسلامى به ميزبانى مسقط، شهر بندرى »ســرى بــگاوان« پايتخــت برونئى را بهعنــوان پايتخت فرهنگ اســلامى منطقه آســيا در ســال 2019 انتخاب و معرفــى كردند. به گزارش ايرنا از شــبكه خبرى الجزيره، انتخــاب پايتخت بروئنى بهعنوان مركز فرهنگ اســلامى آســيا سال 2019 در تقويم مناسبتهاى فرهنگى و علمى امسال كه مهمترين آنها عبارتاند از برگزارى نمايشگاه معمــارى و آثــار باســتانى، دومين نمايشــگاه بينالمللى اســلامى، نمايشگاه عكس و نقاشــى درباره قدس شريف است، جشن گرفته مىشود.

انتخــاب شــهر ســرى بــگاوان در جريــان نهميــن نشســت وزيــران فرهنــگ ســازمان همكارى اســلامى در مســقط پايتخــت ســلطنت عمــان صــورت گرفــت. ايــن امر فرصتى براى آشــنايى جهان اســلام با ســلطنت برونئــى دارالســلام بهعنــوان قديمىتريــن دولــت مالايى اســت. بندر ســرى بگاوان پايتخت و بزرگترين شهر برونئى، دوسوم جمعيت اين كشور را كه مالايىهاى مســلمان تشــكيل دادهانــد، در خــود جــاى داده كــه به »مالايى«، زبان رســمى اين كشور صحبت مىكنند. اين شــهر به توليد پارچه، مبلمان، چوب، منابع طبيعى و گاز طبيعى شهرت دارد.

اســلام از زمان تأسيس بروئنى در اين كشور ظهور كرد. جامعه بروئنى از ورود دانشــمندان خاورميانه به آن و ساخت اولين مساجد اســتقبال كرد و در زمان »سلطان بولقيه« سلطان پنجم برونئى در سالهاى 1485 تا 1524 ميــلادى، برونئــى دايره نفوذ خــود را تا جزيــره بورنيو وســعت داد.با تدويــن قانون اساســى برونئى بــا عنوان حكومــت قانونى برونئى، در زمان ســلطان محمدحســن در ســالهاى 1582 تــا 1589 ميلادى، ســلطنت برونئى احكام اســلامى را در امور دولتى و آدابورسوم كشور اجرا كرد.

توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برونئى همچنان ادامه دارد و زيرســاختهاى اســلامى آن شــامل مسجد سلطان عمرعلى ســيفالدين گسترش يافته و بخش امور دينى دولتى و مدارس دينى اســلامى تأسيس شده است. برونئى در گذشــته مستعمره انگليس بود كه توسط ژاپن اشــغال شــد و با قانون اساســى جديد و انقلاب مسلحانه اســتقلال خود از ســلطه انگليس را در اول ژانويه 1984 اعلام و به يك كشور صنعتى مدرن تبديل و شاخصهاى توسعه انسانى و توليد ناخالص داخلى را در سراسر جهان كسب كرد. »سلطان حاج حسن البلقيه معزالدين« با تغيير نام شــهر برونئى به بندر سرى بگاوان در 4 اكتبر 1970 موافقت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.