آثار باستانى يمن قربانى جنگ و تروريسم

TOURISM - - جهانسرا -

بســيارى از آثار باســتانى يمن طى 4 سال گذشــته در جريان جنگ عربســتان عليــه اين كشــور، قربانى ويرانــى، غــارت، قاچاق و اســتفاده نظامــى از آنهــا توســط گروههــاى تروريســتى داعــش و القاعــده شده است.

به گزارش ايرنا، عميده شعلان، كارشــناس آثار باســتانى شبهجزيره عربى گفــت: ميراثفرهنگى و تمدن انســانى يمن در معرض نابودى قرار دارد. وى بــا بيان اينكــه همه ملتها در حفظ آثار تاريخــى يمن بهعنوان دســتاورد دورههــاى تمــدن بشــرى نقش دارند، به تخريب سدها، كاخها، مجســمهها، مســاجد و قلعههايــى با قدمــت 4هزار ســال در اين كشــور بــر اثر جنگ و اقدامات تروريســتى اشاره كرد. شعلان خاطرنشان ساخت: مهمترين آثار تاريخى يمن مربوط به دوران قبل از اسلام است كه در درهها و مناطق كوهســتانى اين كشور واقع شده و به دورههاى تاريخى پادشاهى سبا در اســتان مارب، پادشاهى معين در اســتان الجوف، پادشاهى قتبان در بيحــان، ســلطنت اوســان در مرخه و ســلطنت حضرموت در اســتان شبوه تعلق دارند.

با ورود گروههاى تروريســتى القاعده و داعش به استانهاى جنوبى يمن ازجمله مارب، بســيارى از آثار باســتانى اين مناطق تخريب و برخى ديگــر دزديده و به خارج از كشــور قاچاق شــد. برخى ديگر از شــهرهاى تاريخــى يمــن ازجملــه قلعههــا و مســاجد به صحنه درگيــرى و جنگ تبديــل شــد و در ايــن ميان مســجد و مدرســه العامريــه در شــهر رداع كــه تاريــخ ســاخت آن 910 هجرى )1504 ميلادى) اســت و در فهرست ميــراث جهانــى قــرار دارد، بــر اثر حملات القاعده تخريب شد.

ديوارهــاى قلعه تاريخى شــهر رداع نيــز كــه در قرن ســوم ميلادى ســاخته شــده بود، بــر اثــر درگيرى تروريستهاى القاعده در سال 2014 تخريب شــد. با آغاز حملات ائتلاف سعودى به نام طوفان قاطعيت در سال 2015 بسيارى ديگر از آثار باستانى و تاريخــى يمن ويران شــد. ادارهكل آثــار باســتانى و موزههــاى يمن از تخريــب دههــا مركز تاريخــى بر اثر بمبارانهاى ائتلاف ســعودى خبر داد. بر اساس اين گزارش، جزيره سقطرى در جنــوب يمن از شــگفتانگيزترين مناطــق طبيعــى جهــان بــا حيواناتى نــادر و 800 نوع گونه گياهى اســت كه بر اثر حملات كشــورهاى امارات و عربســتان، اين گونههــاى جانورى و گياهــى در معــرض نابــودى قرار گرفتهانــد. مســجد و ضريــح امــام عبدالــرزاق ابــن همــام الصنعانى در شــهر ســنحان اســتان صنعــا، مركز تاريخى دارالحســن در استان الضالع، مســجد تاريخى جوهره كه قدمت آن بــه ســال 1912 برمىگــردد و قلعه تاريخى الصيره در شــهر عدن كه در قرن 11 ميلادى ســاخته شده، همگى در جريان جنگ آسيب جدى ديدهاند. قلعه القاهره در اســتان تعز كه ساخت آن مربــوط بــه ســالهاى 1045 تا 1138 است نيز بر اثر حملات هوايى عربستان تخريب شده است.

ســازمان فرهنگىآموزشــى يونســكو ضمن محكوميــت تخريب آثــار باســتانى و شــهرهاى تاريخى يمن، درباره تــداوم تخريب بقيه آثار باستانى و ميراث بشــرى اين كشور هشــدار داد و ايــن اقــدام را مغاير با قراردادها و قوانين بينالمللى دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.