انتشار اسامى باهوشترين كشورهاى دنيا

TOURISM - - جهانسرا -

ژاپن عنوان نخست باهوشترين مردم دنيا را به خود اختصاص داد.

به گزارش اســپوتنيك، نشــريه آمريكايى فوربس، ليســت باهوشترين مردم كشــورهاى دنيا را منتشر كرد. بر اســاس اين ليست منتشرشده، كشور ژاپن در صدر اين فهرســت قرار دارد. اين ردهبندى بر اساس تعداد برندگان جايــزه نوبل، ميانگين ســطح IQ و موفقيتهاى تحصيلى صورت گرفته اســت. اين كشــور از نظر ســطح دستاورد تحصيلــى رتبه پنجم و از نظــر تعداد جوايز دريافتى نوبل و ميانگين بهره هوشــى رتبه ششم را از آن خود كرد. در اين فهرست ژاپن بهترين عملكرد را در معيارهاى ذكرشده داشــته و مقام اول را به خود اختصاص داده است. همچنين رتبههاى دوم و ســوم را به ترتيب سوئيس و چين به خود اختصــاص دادنــد و آمريــكا در جاى چهارم قــرار دارد. كشــور روســيه نيز در اين فهرســت در مكان ششم قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.