برف سنگين در آمريكا جان 5 نفر را گرفت

TOURISM - - جهانسرا -

رســانههاى محلى در آمريكا از كشتهشدن دستكم 5 تن در اين كشــور در پى بارش سنگين برف خبر دادند. بنا بر اعلام رســانههاى محلى، حوادث جادهاى ناشــى از بارش شــديد برف به كشتهشدن دستكم 5 تن در مناطق مختلف اين كشور منجر شده است.

مقامات محلى اعلام كردند: يكى از حوادث لغزندگى خودرو در جنوب شــهر كانزاس به كشتهشدن يك زن و پسرش منجر شد. همچنين در ايالت ميزورى لغزيدن يك خودرو موجب شد سرنشين آن كشته شود. در كانزاس نيز برخــورد كاميون با يك مانع بتنى و برخورد دو دســتگاه خودروى ديگر دو كشــته بر جا گذاشت.در برخى مناطق، جادهها و مســيرهاى ارتباطى براى چندين ساعت مسدود شــده كه همين امر به ســرگردانى صدها راننده منجر شد. همچنين چندين پرواز لغو و برق هزاران مشــترك خانگى و تجارى قطع شــد. از ســوى ديگر بسيارى از مناطق در اروپا نيــز به دليل بارش ســنگين برف دچار مشــكلاتى شــدهاند و وقوع بهمن، مســيرهاى ارتباطى با روستاهاى كوهســتانى را قطــع و در رفتوآمدهــا اختــلال ايجــاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.