درزو، آبشارى در ارتفاعات اخند

TOURISM - - ايرانگشت -

■ بندر عسلويه در 70 كيلومترى جنوبشرقى كنگان و 37 كيلومترى شرق بندر طاهرى واقع شده و فاصله آن تا مركز استان (بوشهر) 308 كيلومتر است. اين شهرستان شــامل بخش مركزى با توابع دهســتان عسلويه و دهســتان اخند و بخش چاه مبارك با توابع دهستان چاه مبارك و دهستان نايبند و دو شهر به نامهاى بندر عسلويه و نخلتقى مىشــود. از بناهاى تاريخى شهرستان عسلويه مىتوان به آســياب آبى بندو1، آسياب آبى بندو2، آبنبار بندو، ســد بندو و قلعه شيخ كنعانى اشاره كرد. روستاى »اخند« در 15 كيلومترى جنوب عســلويه واقع شــده و از شمال به دهنو، از جنوب به عسكرى، از مغــرب به درياى خليج فارس و از مشــرق به كوههاى زاگرس محدود مىشــود. اهالى روستا از طريق صيد، كشاورزى و دامدارى امرارمعاش مىكنند. چاههاى روستا كمعمق ولى با آب شــيرين اســت. آبشــار »درزو« در ارتفاعات شمالى روســتا وجود دارد و چشمانداز بسيار بكر و زيبايى را به وجود آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.