ر نشستندبخليجرنايبندوجود كه سسكوتوىاحداردلفقطبا م مىش صصداىخوجرهكنادىهاله

TOURISM - - ايرانگشت -

■ احمـد رضايى/ اگر فكـر مىكنيد در ايران پارك ملى دريايى نداريم، سـخت در اشـتباهيد. خليج نايبند منطقهاى حفاظتشـده در عسـلويه است كه آبهاى نيلگون خليج فارس، جنگلهاى حرا، دشـت، كوه، سـكوت و هواى پـاك را يكجا با هم دارد.

تا اسم عســلويه را مىشنويم، ياد لولههاى عظيم نفــت و گاز مىافتيم و بيابان در نظرمان مىآيد. نايبند هم در چنين محيطى و در 35 كيلومترى مركز عسلويه، در بخــش چاه مبارك و كنار آبهاى خوشرنگ خليج فــارس قرار دارد. اينجا اولين پارك ملى دريايى ايران اســت كه شــامل خليج، منطقه حفاظتشده، جنگلهاى حرا و دماغه ميشود. اين خليح بين نخلتقى، عسلويه، بيدخون و روســتاى هاله واقع شده است. از پايتخت تا خليج نايبند، 1311 كيلومتر راه در پيش داريد. تنها راه اين اســت كه وارد آزادراه قم شده و بعد از گذشتن از كاشان، اصفهان و شيراز، راهى بوشهر شويد. نايبند در 303 كيلومترى جنوبشــرقى بوشهر واقع شده، اما از مركز اســتان بوشهر تا منطقه نايبند، شهرهاى كنگان و عســلويه هم در مســير قرار دارند. از عسلويه تا خليج نايبند، تنها 16 كيلومتر راه است.

راه دسترسـى: اگــر مىخواهيد بــا قطار به اين منطقه ســفر كنيد، بايد ســوار قطارهايى شويد كه مقصدشــان شــيراز اســت و بعد از آنجا با اتوبوس به بوشــهر برويد. از بوشهر تا كنگان، تاكسىهايى هستند كه شــما را بعــد از حدود 2 ســاعت به بنــدر كنگان مىرسانند و ازآنجا هم تا عسلويه بايد تاكسى دربست كرايه كنيد. اما خب آسانترين راه رسيدن، هواپيماست و فرودگاه هم تنها با شهر 6 كيلومتر فاصله دارد.

ارتفاع اين منطقه از ســطح دريــا صفر تا 46 متر اســت. آثار تاريخى نشان مىدهد در دروه آلبويه اين محــدوده بندر مهمى در زمينه تجارت مرواريد بوده و مركز صيد پررونقى بهحساب مىآمده است.

بسـاتين و هالـه: در اين منطقه دو روســتاى بســاتين و هالــه از بقيه معروفترند. در بســاتين آثار قلعه بزرگى كه آبانبارهــا، مخازن و چندين حياط و ايوان بوده، باقى مانده و هاله هم آخرين روستاى دماغه محسوب مىشود. در حدفاصل شهر عسلويه تا روستاى هاله چشــماندازى ديدنى از ســواحل زيباى صخرهاى، پوشش گياهى و مردابى و جنگلهاى حرا ديده مىشود. حركت انواع ماهىهــا و آبزيان در ميان درختان حراى ســربرآورده از دل دريــا و بــالا و پايينرفتن آب در

نتيجه جزرومد، صحنههايى را مىآفريند كه گردشــگران بسيارى را شيفته خويش ميكند. همچنين درختان كهنسال انجير و چشماندازهاى پرديس نايبند بههمراه اكوسيستمهاى مرجانى در ميان ســواحل ماســهاى درخشــان جلوهاى دوچندان به اين

منطقه بخشــيده اســت. اين مناظر منحصربهفرد را كه زيبايــى پيونــد آب و خاك را به نمايش گذاشــتهاند، در يكى از روســتاهاى ساحلى جنوب ايران به نام هاله شــاهد خواهيم بود؛ روســتايى با معمارى زيبا در ميان درختان سرسبز خرما كه در كرانههاى خليج فارس قرار گرفته اســت. روســتاى هاله با ارتفاع 9 متر از ســطح

دريا، در زمســتان و بهار آبوهواى مطبوع و در تابســتان گرم و شــرجى دارد. جمعيت هاله نزديك به 700 نفر بوده و بيشــتر درآمد اهالى آن نيــز از فعاليتهاى زراعى، دامدارى و صيادى تأمين مىشود.

چرا اسمش نايبند است؟ نام اصلى اين منطقه نابند يا ناوبند بوده اســت. چنانچه مقدسى، جغرافىدان قرن چهارم در كتاب »احسنالتقاسيم فى معرفهالاقاليم« آن را بــه معنى محــل پهلوگرفتــن و لنگرانداختن ناو (كشــتى و قايق) دانسته اســت. در برخى منابع هم ناو را محل عبور آب تعبير كردهاند. جاهــاى ديدنى بوشــهر زيادنــد؛ امــا در منطقه

حفاظتشــده نايبند منظرههاى بكر و تماشايى

زيادى مىبينيــد. از درختان تنومند انجير معابد، جنگل حرا، دره و دشــت تا امكان غواصى و عكاسى، همهچيز براى ســفرى فراموشنشــدنى مهياســت. درست است كــه توســعه صنعتى عســلويه اثر منفى خــودش را بر محيطزيست گذاشته، ولى همچنان قشنگىهاى زيادى در طبيعت دستنخورده اين منطقه وجود دارد.

در ايــن خليــج، ســكوتى وجــود دارد كــه فقط با صداى مــوج مىشــكند. روى دماغه كه بايســتيد، بــادى كــه از روى موجهــا مىگــذرد بــه صورتتان مىخــورد و هرچــه فكــر و خيــال داريــد را بــا خود شمىبرد.

آب دريا اينجا خيلى شــفاف و خوشرنگ است. جالب اينكه هم ســاحل ماســهاى دارد و هم صخرهاى. صخرهها از شمال دماغه به سمت جنوب بلندتر مىشوند و اندازه آنها از يك متر به بيشــتر از 10 متر مىرسد. مجتمعهــاى مرجانــى و چمنزارهاى علــف دريايى از ديدنىهاى اين منطقه هستند و اگر خوششانس باشيد، دلفين هم مىبينيد.

تنـوع جانـورى: هر ســال پرنــدگان مهاجر زيادى به اين منطقه مىآيند. در ســاحل ماســهاى اين منطقه لاكپشــتهاى دريايى تخــم مىگذارند و اگر خوششــانس باشــيد، ممكن است در ســاحل كه قدم مىزنيد لاكپشــت هم ببينيد. لاكپشت دريايى عقابى و لاكپشت دريايى ســبز، دو گونه از اين تخمگذاران هستند كه اينجا زندگى مىكنند.

فلامينگــو، پليــكان، كاكايى، پرنــدگان آبزى و بازهاى شــكارى از ســاكنان ديگر اين ســاحل هستند. انواع ماهى، ميگو و خرچنگ هم در اين منطقه زندگى مىكننــد. حيواناتى مثل شــغال، گــرگ، كل، بز، گربه وحشــى، ميش، قوچ و كفتار در اين منطقه حفاظتشده پيدا مىشوند. همچنين جبير كه نوعى آهوى بومى است و در ايران و هند زندگى مىكند.

بهترين زمان سـفر: يكــى از بهترين مقاصد ســفرهاى پاييزى و زمستانى، جنوب است و بوشهر هم زمستان ملايمى دارد و تا عيد مىشود به آن سفر كرد.

پيشــنهاد مىكنيم امكانات هتلهاى عســلويه را بررســى كنيد و باتوجه به بودجهاى كه داريد، يكى را انتخاب و رزرو كنيــد. قيمتها از 180هزار تومان در هتل 2 ستاره شروع مىشود.

از غذاهــاى ايــن منطقــه بهويژه در روســتاهاى بســاتين و هاله، هريــس، للك، ماهىپلــو، قليه ماهى، ميگو، رنگينك و حلواى خرماست.

در روستاى هاله، گلدان، سبد و آويزهاى كوچك و بزرگ ساختهشــده از حصير، صــدف و قليان چوبى مىتوانيد پيدا كنيد.

سـواحل آرام ماسـهاى و صخرهاى در قسمت شمالى خليج نايبند حدفاصل دو خور غربى و شرقى، سواحل ماسهاى در سمت جنوبشرقى خليج نايبند و بعد از روستاى هاله سـواحل بسيار زيباى صخرهاى واقع شـده است؛ اگر روى دماغه نايبند بايسـتيد، بـادى كـه از روى موجها مىگـذرد به صورتتان مىخورد و هرچه فكر و خيال داريد را با خودش مىبرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.