جنوبىترينروستاىبوشهر

TOURISM - - ايرانگشت -

■ اگر تا عسـلويه در جنوب ايران مىرويد، خوب اسـت به مجتمع تفريحى »شيرينو« سر بزنيد. اين مجتمع يك دهكده گردشگرى دريايى است كه 20 هكتار مساحت دارد.

در اين دهكده امكانات تفريحى مثل پلاژ زنانه و مردانه هم هســت. اگر اهل خريد باشــيد، مىتوانيد در مركز خريدهاى عســلويه گشــتى بزنيد؛ مثل مجتمعهاي تجارى زيتون و رويال. كسانى كه فيلم محمد رســولالله مجيد مجيدى را ديدهاند، شــايد برايشــان جالب باشد كه بدانند لوكيشــن فيلمبردارى اين فيلم روســتاى »بنود« است. ســاحل صخرهاى اين روستا خيلى آرام و قشــنگ بوده و قطعاً با ساحلى كه مدام گردشگران به آن سر مىزنند، خيلى فرق دارد؛ اينجا نه بطرى خالى آبمعدنى مىبينيد و نه هيچجور زباله ديگرى. روســتاى »بندو« از روستاهاى جنوبىترين شهرستان اســتان بوشهر يعنى عسلويه، همان نزديكى قرار گرفته و ساحل بىنظيرى دارد. در اين روستا آثار تاريخى مثل آسياب آبى، سد و بقاياى آبگير ساسانى وجود دارد. چشمه نهير يكى از مكانهاى زيباي روستاى بندو است كه كنارش نخلستان مىبينيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.