آينده اقتصاد كشورها بر پايه بخش گردشگرى استوار خواهد شد

TOURISM - - ديدگاه -

معاون توسعه مديريت سازمان ميراثفرهنگى تأكيد كرد كه آينده اقتصاد كشورها بر پايه بخش گردشــگرى اســتوار خواهد شــد. به گزارش ايلنا، محمد خياطيان گفت: شــرايطى كه در جامعه هست و ناجوانمردىهايى كه در سطح بينالمللى نسبت به نظام وجــود دارد، مديران را به اين ســمت بــرده كه به مقوله گردشــگرى بهعنوان يكى از بخشهاى اشتغالزا و تأمين منابع و ارزآور براى كشور توجه ويژه داشته باشند.

وى با بيان اينكه آينده اقتصاد كشورها بر پايه بخش گردشگرى استوار خواهد شد، افزود: امروزه كشــورهايى همچون هندوستان با وجود برخوردارى از منابع مناسبى كه دارند، حوزه فعاليتهاى خود را به سمت گردشگرى بردهاند يا كشورى كه هيچ فضاى گردشــگرى از جنس ميــراث جهانى ندارد، امروز همه هدف خود را روى گردشــگرى متمركز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.