با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

منح صربرهوفرسدــتيا د ىارد؛» دغاورسهــايىراتنا «ر يخكىا،زبارفونت كهجانذبرهوهـســاـتا ى ســنگفرش كوچههــاى روســتا و... امــا با وجــود تمام اقدامات، هنوز بكر مانده و منتظر سرمايهگذار است.

0917****110

يكي بانزاهرــوا،س ــطتااهقاهاي وفاگر چبسر با ىهوايجوىد ب اهرنزــاشم م»نچحارصرصبفههف «ر ددىر كه دارند، به دليل حفاظتنشدن به زبالهدانى تبديل شده و در آستانه تخريب قرار گرفتهاند.

0936****589

ث ىبهترچجههابنيشيتمرنابيتنفهنررصبهتجمهناانيساــنباىس ب تراوىا يصنامدرواضتوعو معرف تأثير بسزايى در رونق اقتصادى اين هنر اصيل فارس دارد و ميتوانــد به جذب گردشــگر نيز در اين اســتان بهويژه شهرســتان آباده كمك كند. با تكرار اين اتفاقات ميتوان به آينده درخشاني در حوزه صنايعدستي رسيد.

0935****196

و آثا اروليينچاومپن رتاپتهوهراىى بگاسستتارندهى كچغشاومير ع شيالازم آدنر ددوزرفهوالس بوت. د دزفــول حتي اولين مركز خط و كتابت در ايران بهشــمار ميرود. با اين تفاصيل بايد پرســيد اين شــهر چند درصد گردشگر دارد و چقدر از قابليتهاي آن استفاده ميشود؟

0916****011

موقع يتعتدادي د نرشختهارنسـوـتتاننورعا گدورن ب هيهان ىشهآنرهساتادنرهباواىناايتن فااسرتان ويــژه مىكند. باغ درختان »توت ســفيد« بــا 28 درخت 200 تا 500 ساله در روستاى امامزاده »بزم« و روستاى »شاهرستم« نيز با 14 درخت گردوي كهنسال 450 ساله از جاذبههاي آن اســت. درختان كهنسال ذخاير ارزشمند ژنتيكى، گياهشناسى، فرهنگى و تاريخى محسوب مىشوند كه نبايد فراموش كرد.

0917****865

كنند، مپردسم آهـشـــرنامنكطرقدهن ممريتدموانهنرد سگاريدتشـبـاگجرااذنبهرهااراي هنممحاييطي ضروري است.

0917****659

4 طاق و ‪.0.. 0‬د پر ب لاافكتداترااريىخاريز شيش رتاازريشنخاىسايشــى امشلد ه خاكنهه ،بهگرذغرم، قابليت ثبت در فهرســت ملى هنوز در اين فهرســت قرار نگرفتهانــد. حفاظــت، نحوه مرمت و حتــى تغيير كاربرى بناها در طرح حفاظت شــهرى بافت تاريخى شــيراز بايد ديده شود.

0917****886

آنها متمىاگم ب ذنراده،ا ني ىــتاازريبهخم ىانيكتهوبريينشا گ زو0 پا0 ي 1شسادالرانزد . سپاايخشت بناهاى تاريخى بايد بهطور مداوم انجام شود تا اگر مصالح قبلى از پويايى و كارآمدى كافى برخوردار نباشد، نسبت به مرمت و تعمير آن اقدام شود.

0913****423

محيــسطــاخكــناوند برااف با تنهماادي هتاارييمخــيداريـنـتنركريوزبهاكندنـرـتد.لابهشااينند ترتيب ظرفيتهاى تاريخى و ارزشــمند محل سكونتشان از بين رفته و ديگر اثري از حال و فضاي قديم ندارد، پس بايد جلوي آن را گرفت.

0917****033

ن بافــتظتاافريت نخكيرددنر امناصفسهــانبوو عكدممتوحجفـهـىظب،همفرمضاتى وظااحهيراىى اين بافتها به دلايلى همچــون كمبود بودجه نتيجهاي جز پشيماني و حسرت در آينده نخواهد داشت.

0913****314

جاذبهچبارلافعمجلمگورعدهشبـنـاگهاريي قتابجدايرلين م شدشهـاـنيدروشـهـنيروازز ههنم وبزرابيه بسياري از شيرازيها ناشناختهاند.

0917****158

ب نيستروكـدـره آ» سآتانبانهبناابرو« دگبى راسى گ ت.ر اهرش ي درك وازضاعيينتآ منباانسبـاـبرها ى بــا خود هــزاران خاطره دارنــد كه با حفظ آنهــا ميتوان خاطراتشان را نيز نگه داشت.

0917****545

ميت واجنادذ بهجاهذــابىافطربايدعخىا مت صعـيـبدادشـوـمدت.ن نوماعي اي شرـاـنگادهر طهبيرعفتصول تورهاى طبيعتگردى بايد هميشــگي باشد، نه اينكه فقط در فصل خاصي برگزار شود.

0918****315

خراس ادنر عشمرالصـىـ هد يككل ىصادزابورسجيمساــنتهصتربيكنرقدلهعانههدــوا پ ىشنظتامآن ي فشارشــكن گاز ســاختهاند و كمي دورتر از آن هم سنگ مىشكنند! چرا اين همه بيتفاوتيم به آثار فرهنگيمان؟

0915****988

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.