گردش در تفريحگاه كدخداى زرشك

TOURISM - - كولهپشتي -

■ منطقه گردشگرى زرشك، يكى از ديدنىترين و خوشآبوهواترين روسـتاهاى شهرستان قزوين است. مردم قزوين اغلب اوقات فراغت خود را در اين روستا مىگذرانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.