حس لذتبخش سفر:

TOURISM - - پرسه -

جمعيت بــا عجله در حال حركت به ســمت ورودى ســاختمان هستند. ستونهاى سنگى ســفيد كنار هم رديف و تكيهگاه سقف موجدار ســاختمان شدهاند. سقف منحنى كه مانند يك چتر روى ســاختمان كشيده شده، با انعكاس نورى گرم، مســافران را در آغوش مىگيرد و به همراهان كه براى بدرقه آمدهاند، حس خوشايندى القا مىكند. افراد زيادى داخل ســالن انتظار نشستهاند، گوشهايشان را تيز كردهاند تا از ســفر جا نمانند. تعدادى هم درگير بررســى تلفن همراهشان هستند، اما انگار هيچيك از اين مسافران نمىدانند كه در دل يكى از كمنظيرترين بناهاى خاورميانه از نظر معمارى نشستهاند.

ســمت راست درِ ورودى، تصويــرى از حــرم امامرضــا(ع) و ســمت چــپ قطارى در حال حركت قرار گرفته اســت. اينجا ايســتگاه راهآهن مشــهد اســت؛ ســاختمانى كــه گفتــه مىشــود يكى از 20 شاهكار معمارى بعد از جنگ جهانى دوم در آسياست؛ جايى كه نيمقرن خاطرات تلخ و شــيرين مسافران زيادى را به خود ديده اســت و براى مشهدىها حس نوستالژيكى بههمراه دارد؛ حس لذتبخش ســفرى پرســروصدا. قطار، ارديبهشــت ســال 1336 به مشهد رســيد. پس از آن در 4 آبان سال 1345 عمليات اجرايى ايستگاه راهآهن مشهد كــه در زمينى به مســاحت 12هزار مترمربــع و با نمايى كلاســيك به پايان رســيده بود، با حركت قطار مشــهدتهران بــا 400 مســافر بهصــورت رســمى بهرهبردارى شــد. ســاخت اين ايســتگاه بهعنوان يكى از شاخصترين بناهاى مشــهد به حيدرقلىخان غيايى شــاملو سپرده شد كه با همــكارى فرناند پويــون، معمار فرانســوى، آن را انجام داد. ضمن اينكه غلامرضا كبارى، يكى از نخســتين دانشآموختگان دانشــگاه تهــران هم بر كار ســاخت آن نظ ارتمىكرد.

حــالا در زمانهــاى اوج حضــور مســافر، روزانــه 50هزار نفر از ايســتگاه راهآهن مشــهد جابهجا مىشوند. ضمــن اينكه يكى از خطوط ريلى بينالمللى مهم كشــور از ايســتگاه مشــهد حركت مىكند كه توقف آن مىتواند ضــررى چندميليارد دلارى بــه اقتصاد ايــران وارد كند. اكنــون اين خط بيــش از 85درصد ترانزيــت ريلى را به خــودش اختصاص داده اســت و روزانه چندين دســتگاه واگــن بــارى، ايســتگاه مشــهد را به مقصد ســرخس و تركمنستان ترك مىكنند. ايســتگاه مشهد طبق پژوهشى كه كانون همانديشــى معمارى مشهد انجام داده، يكى از شاهكارهاست. ايستگاه راهآهن پلانى كشيده با دو رديف ســتون بتونــى بيضىشــكل در دو محور بيرونى (شــهر) و داخلــى (جايــگاه) دارد. مقطع ســتونها از بالا به پايين كوچكتر مىشــود و ســقف مواج بر روى آن سوار شده اســت. دو ســتون جانبى عريض هم داخل فضا قرار دارد. دســتاورد اين سازه فضاى گشوده و يكپارچه داخلى است كه با نوع بازشــوها، چگونگــى ورود نور به داخل، توالى ســتونها و شيشــه بر شــكوه و حس آرامش فضا افزوده اســت. تركيب اين موارد كنار هم ساختمان راهآهن مشهد را تشــكيل داده كه يكى از قديمىترين ايستگاههاى ايران است و با گذشت نيمقرن، هنوز هم ايستگاهى به زيبايى آن ساخته نشده و با وجود افزايش ظرفيت جابهجايى، همچنان پاسخگوى نيازهاســت. اگر بخواهيم در ميان ايستگاههاى راهآهــن چنــد نمونه را بهعنوان شــاهكار انتخــاب كنيم، بىترديد ايستگاه مشــهد، يكى از اين شاهكارهاست. اين ايســتگاه بعد از جنگ جهانى دوم ســاخته شد و در بناى آن از قرينهســازى به بهترين شــكل اســتفاده شده است. ســتونهاى اصلى در اين بناى ديدنى و تكرار آنها يادآور حركت و صداى قطار اســت و از سوى ديگر، ايوان مدائن را با همان هلال و طاق به خاطر مىآورد. اغلب مســافران نيز در سفر به مشــهد، قصد زيارت امامرضا(ع) را دارند و نكته جالب اين اســت كه فاصله ايستگاه راهآهن مشهد تا حرم مطهر رضوى، حدود 5/2 كيلومتر اســت. با توجه به اينكه ايستگاه قطار شهرى در محوطه ورودى ايستگاه قرار دارد، رفتوآمد براى زائران آسان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.