طرح روستاى پاك در »داشديبى« گرمى اجرا مىشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

فرماندار گرمى مغان ديروز يكشــنبه در نشســتى با مديركل بنياد مســكن استان اردبيل گفت: با توجه به پتانسيلهاى بىنظير گردشگرى و آبوهواى بكر در منطقه طرح روســتاى پاك براى اولين بار در روستاى داشديبى بخش مركزى شهرستان گرمى اجرا مىشود. به گزارش ايرنا، على بهشتى افزود: تمام دستگاههاى اجرايى بايد همكارىهاى لازم را انجام دهند و در اجراى اين طرح براى هر واحد مسكونى مبلغ 250ميليون ريال تسهيلات كمبهره و 80 ميليون ريال نيز بهصورت بلاعوض توسط بنياد مسكن پرداخت خواهد شــد. فرماندار گرمى مغان تشــريح كرد: طرح روســتاى پاك در سه روستا اجرا و تمامى هزينههاى خاكبردارى، نقشــهبردارى و نظارت بر اجراى واحدهاى مســكونى توســط بنياد مســكن و صدور پروانه ســاخت نيز توســط دهيارى، بهصــورت رايگان انجام مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.