استفاده از دستگاه فلزياب بدون مجوز ممنوع!

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

فرمانــده يــگان حفاظــت ادارهكل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان كرمان گفــت: تبليغ، خريدوفــروش، حمل و نگهــدارى و همچنين اســتفاده از هرگونه دســتگاه فلزياب منوط به اخذ مجوز از ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى است. سرهنگ نورعلــى چوگانــى افزود: همچنيــن تبليغ انواع دســتگاه فلزيــاب از طريق رســانههاى عمومي با مجوز ســازمان ميراثفرهنگى امكانپذير اســت. وى بــا بيان اينكه اخيراً تبليغات غيرقانونى گســتردهاى از طريق فضاهاى مجازى در زمينه فروش دســتگاه فلزياب انجــام ميگيرد، اظهار داشــت: برخى از شــركتهاى فاقد مجوز قانونى اقدام به تبليغ و تشــويش اذهان عمومي بــراى خريدارى اينگونه دستگاهها ميكنند، در اين شرايط مردم بايد مراقب باشند كه تحت تأثيــر اين تبليغات قرار نگيرنــد. فرمانده يگان حفاظت ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى اســتان كرمان تأكيــد كرد: بهصورت قاطعانــه و جدى با افرادى كه اقدام به خريدوفروش دستگاه فلزياب ميكنند، برخورد خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.