پارك الهيه به فضاى گردشگرى بجنورد افزوده ميشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

شهردار بجنورد گفت: پارك جنگلى الهيه به فضاهاى سبز و گردشگرى بجنورد افزوده ميشود. به گزارش مهر، روحالله براتيــان با بيان اينكه پــارك 8 هكتارى الهيه در حال بهســازى اســت، اظهار كرد: با توجــه به قابليتهاى ايــن پارك در آينــده نزديك به يكــى از پاركهاى زيبا براى اســتفاده شــهروندان تبديل خواهد شــد. وي افزود: اين پارك در چند فاز بهســازى ميشــود كه فاز نخست آن شامل محوطهسازى، بهســازى معابر، ايجاد روشنايى و... بوده كــه اكنون از پيشــرفت 90 درصدى برخوردار اســت. براتيــان تصريح كرد: بــا توجه به اينكــه در نظر گرفتــن محلى بــراى تــردد دوچرخهســوارى در بجنورد احســاس ميشــود، از همين رو، اين مكان در پارك الهيه در نظر گرفته شد. شهردار بجنورد گفت: احداث زمينهاى ورزشــى همچون زمين واليبال، فوتسال، تنيس، بدمينتون، مجموعههــاى بازى كودكان، فروشــگاه و كافىشــاپ از مواردى بهشمار ميرود كه در طراحى پارك الهيه در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.