3 اثر تاريخى منقول استان مركزى به فهرست ملى پيوست

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان مركــزى گفــت: 2 صنــدوق و يــك درب چوبى، جديدترين آثار منقول ثبتشــده اســتان مركزي اســت.به گــزارش فارس، عليرضا ايزدى در تشــريح اين خبر افزود: ثبت آثار تاريخى و منقول اســتان يكى از اهداف ادارهكل است كه مستندســازى، مطالعات و كارشناسى را در پشت خود دارد، بــه همين دليل ثبت يك اثر تاريخى به بالابردن ســطح دانش از دورههاى مختلف تاريخى اســتان و آثار به دست آمده از آن دورهها ميانجامد. ايزدى بيان كرد: گرچه بــه دليل كمبود اعتبار توانايى مرمت يا احياي كامل تمامي آثار ثبتشــده وجود ندارد و گاهى اين مسئله مورد انتقاد نيز واقع مىشــود اما نمىتوان اثر يا آثارى را ثبت نكرد به بهانه آنكه اعتبار مرمتى يا نگهدارى براى آن وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.