جنگلپيماييزمستانهچقدر هزينه دارد؟

TOURISM - - مسافر -

فاطمه مقــدم/ طبيعتگــردى پرطرفدارترين نوع گردشگرى است. گشــتوگذار و تماشاى جلوههاى ويژه طبيعــت، گونههاى نادر گياهى و جانــورى، هواى پاك و آشــنايي نزديك با فرهنگ اقــوام مختلف از ويژگيهاي ســفرهاي طبيعتگردانه اســت. ايران به سبب داشتن اقليم چهارفصــل و اقــوام مختلفي كه در ششگوشــه كشــور زندگــي ميكنند، منطقهاي بســيار متنــوع و دلپذير براي طبيعتگردان اســت. البته از آنجا كه طبيعتگردي نياز به آمادگــي و مهارت و آشــنايي با مقصد دارد، بهتر اســت براي چنين ســفرهايي از تورهاي گردشگري استفاده كنيد. در ادامه نرخ چند تور طبيعتگردى در كشــور پهناورمان ايران را از نظر بگذرانيد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.