چاقوى همهكاره/

TOURISM - - مسافر -

■ يكچاقوبالبهصافودســتهثابتدر شرايط بحرانى خيلى بيشتر از چاقوهاى همهكاره به درد شما خواهد خورد. البته اين به آن معنى نيست كه چاقوى همهكاره مفيد نيست، ولى داشــتن يك چاقو با لبه صاف مىتواند بيشــتر به درد بخورد. در طراحــى برخى از چاقوها امكانات ويژهاى در نظر گرفته شــده اســت، براي مثال، چاقوى همهكاره ليدرمــن اين امكان را مىدهد كه تنها با كمك يك دســت از همه 16 ويژگى آن اســتفاده كنيد. حتى روى تيغههاى اين چاقو حكاكىهايى صورت گرفته اســت تا در مواقــع تاريكى و تنهــا با لمس آن بتوان متوجه شــد اين تيغه چه كارى انجام مىدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.