زنگار گنجهاي خيالي

TOURISM - - صفحه اول -

وقتي بزرگ و كوچك درگير گنج و گنجيابى ميشوند

گنــج و گنجيابــى، يكــى از جذابتريــن داستانهايى اســت كه عموم جامعه براى يكديگر نقل مىكننــد. اين ماجراها از پيداشــدن خمرهاى پر از ســكه در حيــاط خانهاى روســتايى گرفته تا پنهانشــدن گنجى عظيم در دل كوه را شــامل مىشــود. حتــي چندى پيــش كه خبر پيداشــدن دو خمره بزرگ در شــهر رى منتشر شد، با وجود

آنكه همه رسانهها و مسئولان/ بقيه در صفحه 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.