تبديل خيابان ويلا به گذر صنايعدستى در مرحله نهايى

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون صنايعدســتى و هنرهاى سنتى سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى گفت: موضوع تبديل خيابان استاد نجاتالهى (ويلا) به گذر صنايعدستى از مجموعه مذاكرات ما با رئيس و اعضاى شوراى شهر تهران است كه مراحل نهايى را مىگذراند.

پويا محموديان در گفتوگو با ايرنا، افزود: با توجه به اينكه فروشــگاههاى صنايعدســتى از گذشته در خيابان استاد نجاتالهى قرار داشت و اكنون نيز 50 فروشگاه صنايعدستى در اينجا فعاليت مىكنند، اين خيابان براى بسيارى از ساكنان پايتخت و همچنين ايرانيان خارج از كشور، جنبه نوستالژيك دارد و به همين دليل بايد موردتوجه قرار گيرد.

وى بيان كرد: با توجه به اهميت صنايعدستى و مجموعه طرح حمايت ترويجى از هنرمندان اين عرصه، تصميم گرفتيم براى پررنگكردن نقش هرچه بيشتر خيابان استاد نجاتالهى و جايگاه آن در مباحث شهرى، نام »گذر صنايعدستى« را به خيابان استاد نجاتالهى اضافه كنيم. معاون صنايعدستى سازمان ميراثفرهنگى ادامه داد: در مذاكره با شهردار منطقه 6 تهران، در خصوص موضوعات مرتبط با صنايعدستى در اين نقطه از پايتخت گفتوگو شده است كه از آن جمله مىتوان به كمك براى خريد و تملك خانههايى متعلق به دوره پهلوى اول و دوم در محدوده خيابان اســتاد نجاتالهى توســط شهردارى و سرمايهگذاران و در اختيار گذاشتن آنها به هنرمندان صنايعدستى استانها اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.