بزرگترين مال خاورميانه و چهارمين در جهان به بهرهبرداري ميرسد

سهام »ايران مال« از بهمنماه آماده واگذاري در بورس

TOURISM - - ايرانسرا -

مديرعامل بانك آينده با اشــاره به اينكه بانكها در نظام اقتصادي كشورها از اهميت بالايي برخوردارند، گفت: در ايــران به دليل اينكه اقتصاد كشــور پولمحور اســت، اهميت بانكها بيشتر و بار تكفل بر دوش آنهاست.

دكتــر رســولاف در گفتوگوي تلويزيونــي با بيان مطلب بالا افزود: بانكها واسطهاي هستند ميان كساني كه قصد توليد دارند يا مىخواهند سرمايهگذاري كنند و بانك آينده نيز در اين زمينه فعاليت بسيار خوبي دارد.

وي به موضوع ورود و فعاليت بانكها در بخشهاي مختلــف اشــاره كــرد و گفــت: بانكهــا نيز مانند ســاير شــركتها در حوزه مسئوليتهاي شــركتي وارد مىشوند و با انجام برخي كارها به مردم نشــان مىدهند كه نســبت بــه رفع مشــكلات آنها بيتفاوت نيســتند و براي رفع آن برنامهريزي و مشاركت دارند.

رســولاف ازجمله اقدامــات بانك آينــده در زمينه مشــاركت و حمايــت از مردم را كمك بــه زلزلهزدگان و احداث 25 خانه بهداشــت، ســاخت 11 مدرســه در نقاط كمبرخــوردار، تهيه 5/2 ميليون بســته آموزشــي و ايجاد اقامتگاههاي كمهزينه در مشهد عنوان كرد.

به اعتقاد او، مهمترين هدف بانكها، پاســخگويي به نيازهاي مردم اســت، بهطوري كــه بانك آينده 75 درصد از منابع جمعآوريشــده در بانك را با عنوان تســهيلات به مردم و فعالان بخش اقتصادي اختصاص داده اســت. وى افزود: از ابتداى امسال بيش از 2500ميليارد تومان از اين طريق به واحدهاى كوچــك پرداخت كردي مك ه770 فقر ه واحد را دربرمىگرفت يــا بهعنوا ننمون هبي شا ز22هزا ر فقره تسهيلات در حوزههاى اشتغال، خوداشتغالى و ازدوا ج پرداخت شد هاست.

وى در بخش ديگرى از ســخنان خود گفت: براساس قوانين و مقررات، بانكها مىتوانند بخشي از سرمايه خود را در پروژههاي دولتــي و بخشهاي ديگر بهكار گيرند و از آن بخش از سرمايهشــان كه بانك مركزي به آنها اجازه داده، استفاده كنند.

مديرعامل بانــك آينده عنوان كرد: با توجه به اينكه بانــك آينده متولدشــده از ادغــام 10 تعاونــي اعتباري، 2 مؤسسه و يك بانك اســت، اين تعاونيها و مؤسسات، در زمان ادغام پروژههاي ناتمامي داشــتند كه در سال 93 با توجــه به وضعيت اقتصــادي نمىتوانســتيم پروژهها را رهــا كنيــم، بنابراين اجازه ادامــه كار پروژهها را از بانك مركــزي گرفتيم. يكي از آنها پــروژه »ايران مال« بود كه در ســالجاري به بهرهبرداري مىرسد و در تلاشيم تا بعد از بهمنمــاه بتوانيم ايــن پروژه را به مــردم واگذار كنيم، هرچند هماكنون نيز بخــش عمدهاي از پروژه ايران مال به كســانى اختصاص دارد كه در بانك آينده سرمايهگذاري كرده و ســهام خريدهاند.به گفتــه وي، اين مجموعه داراي متــراژي بالغ بر 2ميليون مترمربع اســت كه يكميليون و 400 مترمربع آن در مرحله اول به مردم واگذار مىشود.

وي افزود: اين مجموعه شــامل 40 ســينما، فضاهاي اســتاندارد براي 22 رشــته ورزشــي، ســالنهاي هنري و گالــري، 110 نمازخانــه و مســجد، 3هــزار و 300 متــر كتابخانه با 70هزار كتاب كاغذي، يك مركز فروش كتاب و يك فروشگاه بزرگ مواد مصرفي است.

مديرعامــل بانــك آينــده، پــروژه ايران مــال را به گســتردگي يك شهر تشبيه كرد و گفت: پيشبيني مىشود بــا بهرهبــرداري از اين مجموعه، روزانــه بيش از 150 تا 200هــزار نفر وارد آن شــوند كه براي ايــن ميزان بازديد بــراي 20هزار خودرو و موتورســيكلت پاركينگ در نظر گرفته شــده اســت.به اعتقاد رســولاف، با راهاندازي اين مجموعــه براى بيش از 100هزار نفر اشــتغال ايجاد خواهد شــد كه همزمان با واگذاري مجموعــه ايران مال به مردم، بانك از اين مجموعه خارج مىشــود اما همچنان از فعالان اقتصادي آنجا حمايت خواهد كرد.

بــه گفته وى، مجموعه ايران مــال، اولين مال بزرگ در خاورميانه و چهارمين مال در جهان اســت و اميدواريم با واگذاري ايــن مجموعه، دين خود را به مردم ادا كنيم و بتوانيم از مشكلات مردم بكاهيم و خدمتگزار آنها باشيم.

مديرعامــل بانك آينــده د رپاي ان درپاســ خب ه اين پرســش كه مردم تاكنــون لطمههاي زيادي از مؤسســات غيرمجــاز خوردهانــد و تلخيهــاي زيادي د رايــنز مينه چشيدهاند، برنامههاي نظارتي اين بانك را در بهرهبردار ي از پروژههــاي عظيــم اقتصــادي تشــريح كــرد و گفــت: مؤسســات غيرمجاز مالى در يك مقطعي تشكيل شدند و خســارتهاي زيــادي را به بار آوردنــد، دروا قعآنه ا زير نظــارت بانك مركزي نيز نبودند. در اين شــرايط بود كه دولت وارد شد و به جبران خسارت پرداخت اما در ارتباط بــا نحوه نظارتها و عملكرد اين بهرهبرداريهاي اقتصادي بايــد گفت در مؤسســات مجــاز اعتباري ازجملــه مالها 2 مقام ناظر رســمي داريم، از ســوي ديگــر، بانكها نيز شركت سهامي عام هستند و از ديگر سو هم زيرنظر سازمان بــورس و اوراق بهادار فعاليــت مىكنند و د رم جموع همه اينها زير نظر بانك مركزي هســتند، به اين ترتيب مقررات فشــردهاي دارند ك هكميت هبينالملل يبانكه ا اينقوا نين را طراحي مىكند.

وي افــزود: ايــن قوانين متناسبســازي مىشــود و شــوراي عالي پول و اعتبــار بر اين قوانيــن نظارت دارد و خــود بانك نيز از ســوي ديگر بر فعاليــت اين نهادهاي مالي نظارت مىكند، حسابرســيها پيوسته كنترل مىشود و ســالانه در مجمــع عمومــي، مديــران بانكهــا بايد به ســهامداران پاسخگو باشند.مديرعامل بانك آينده با تأكيد بر اســتمرار فعاليتهاي ســودآور اين بانك د رعرصهه اي اقتصــادي گفت: شــرايطي را فراهم مىكنيــم كه از طريق نظارتهاي لازم و زمينهســازي حضــور در بورس، مردم بتوانند بيش از پيش از اين منافع بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.