راهاندازى گردشگرى مذهبى براى شناخت فرهنگ شيعه در آلمان

TOURISM - - جهانسرا -

مجموعه گروه تبليغاتى »‪MC Group‬ « آلمان به پيشــنهاد رايزنى فرهنگى ايران در اين كشــور، پيشطرح ايجاد گردشــگرى مذهبى براى شــناخت فرهنگ شيعه را بررسى مىكند. به گزارش ايكنا، سيدعلى موجانى، رايزن فرهنگــى ايــران در آلمان با ســولاروف، رئيس مجموعه گروه تبليغاتى ‪MC Group‬ آلمان ديدار و در خصوص فعاليتهاى فرهنگى مشترك گفتوگو كرد.

ســولاروف در اين ديدار با يادآورى 3 سفر خود به ايران، گفت: در اين ســفرها با مقامــات وزارت خارجه و نيز ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى گفتوگوهايــى انجــام و 3 پيشطرح براى مشــاركت و همكارى با هدف برندســازى براى يك ملت Nation) branding( ارائه شــد. با اين حال تماسها و تلاشهاى من بــراى گفتوگو با مؤسســات رســمى دولتى و حتى مؤسســات خصوصى در ايران بىنتيجه مانده اســت. وى افزود: بر اســاس ارزيابى و گفتوگوهايى كه با همفكران و همكاران در آلمان انجام شــد و بــا توجه به فعاليتى كه رايزنى فرهنگى ايران براى معرفى اين كشور طى ساليان اخير داشــته، ازجمله انتشــار برخى از آثــار و كتب و نيز برپايى نشستها و اعزام گروههايى از فرهيختگان آلمانى بــه ايران، بر آن شــدم تا دربــاره چرايــى توجهنكردن و پيگيرىنكردن امور در ايران مذاكره كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.