بازگشت شركتهاى هواپيمايى خارجى به فرودگاه دمشق

TOURISM - - جهانسرا -

رئيس ســازمان هواپيمايى سوريه از بازگشت تدريجى پروازهاى شركتهاى هواپيمايى خارجى به فرودگاه دمشق خبر داد.

به گزارش خبرگزارى رســمى ســوريه (سانا)، شــفاء النورى روز شنبه گفت: دو روز پيش هيئتي از هواپيمايى سلطاننشين عمان براى اطلاع از وضعيت و امكانات فنى فرودگاه دمشق به سوريه سفر كردند. وى اضافه كرد: مأموريت اين هيئت، ارزيابى شرايط براى ازسرگيرى پروازهاى هواپيمايى عمان به دمشق بود. النورى افزود: شــركت هواپيمايى الخليج بحرين و الاتحاد امارات نيز درخواســتهاى مشابهى براى بازديــد و اطــلاع از وضعيت فنى فرودگاه دمشــق ارائــه كردهانــد. امــارات و بحريــن دو هفتــه پيش ســفارتخانههاى خود را در سوريه بازگشايى كردند. دو كشــور در 8 سال گذشــته بهخاطر وجود بحران در ســوريه روابط سياســى و اقتصادى خود را قطع كرده بودند كــه در ماههاى اخير رفتوآمدهايى بين سوريه و كشــورهاى مختلف عربى آغاز شده است. اردن اولين كشور عرب بود كه با بازگشايى گذرگاه مرزى با سوريه روابط اقتصادى خود را از سر گرفت و اين روزها صحبت از اعزام ســفير اردن به سوريه و بالعكس مطرح مىشــود. اولين پرواز بينالمللى از دمشق به تونس نيز اواخر سال 2018 با 150 مسافر و گردشــگر براى تعطيلات پايان سال ميلادى انجام شد. هماكنون پروازهاى خارجى هواپيمايى سوريه به شهرهاى تهران، مســكو، نجف، كربلا، دبى، ابوظبى، شارجه، دوحه، منامه، كويت، قاهره، مسقط، خارطوم و الجزاير انجام مىشــود. شــركت اجنحهالشــام نيز پروازهايــى به مقصد تهران، مســكو، بغــداد، نجف، بصره، اربيــل، ايروان، بيروت، كويــت، دوحه، دبى، مســقط، ابوظبى، جده، مدينه منوره، خارطوم، لاذقيه و قامشلى در شمالشرق سوريه دارد.

با تلاش برخى كشورها براى ازسرگيرى روابط سياسى با ســوريه، بازگشايى مســيرهاى حملونقل كالا و مســافر از نخســتين اقدامهاى اين كشــورها بــراى ورود به بازار ســوريه در دوره پس از بحران بهشمار مىرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.