سفر فضايى كمردرد مزمن ايجاد مىكند

TOURISM - - جهانسرا -

تحقيقــات جديد نشــان مىدهد مأموريتهاى فضايــى طولانىمدت به كمردرد فضانوردان منجر مىشــود كه تا سالها در بدن آنها باقى مىماند. به گزارش مهر، برنامهريزى براى مأموريتهاى طولانى ارســال فضانوردان به ماه و مريخ با چالش تازهاى روبهرو شــد. تحقيقات جديد نشــاندهنده وجود خطراتى براى ســلامت فضانــوردان در گرانش صفر اســت. فضانوردانى كه چند ماه در ايســتگاه فضايى بينالمللى مىمانند، پس از بازگشــت به زمين با كاهش قابلتوجه حجم و اندازه عضلات كليدى در ستون فقرات خود روبهرو مىشــوند. اكنون اين مشكل نيز به فهرســت انبوه اختلالات براى فضانوردان

اضافه شــده اســت. طبق گزارشــى كه كاتلين بوركهارت از دانشگاه MIT و همكارانــش انجــام دادهاند، تغييرات در تركيب ماهيچهها تا 4 ســال پس از بازگشــت از مأموريت در بدن فرد باقى مىماند. در اين تحقيق آمده اســت: تغييرات ناشــى از ســفر فضايى در ماهيچههاى ستون فقرات بهطور معمول به كمردرد منجر مىشــود. محققان سىتىاســكن بخش پايينى ستون فقرات 17 فضانورد را بررســى كردند كه به ايستگاه فضايى بينالمللى سفر كرده بودند. مدتزمان متوســط اقامت در فضا 6 ماه بوده اســت. بســيارى از فضانوردان پس از بازگشــت از مأموريت فضا دچار كمردرد مىشدند. طبق مطالعه جديد انــدازه ماهيچه پس از ســفر فضايى ‪/4 6‬تا ‪/8 8‬درصــد كاهش مىيابد. در اســكنهايى كه يك ســال بعد انجام شــد، اندازه ماهيچهها بــه حالت عادى برگشــت اما مقدار بافــت چربى زيادى در ماهيچههاى اطراف ســتون فقرات وجود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.