تفريح در شهر و ساحل نخلتقى

TOURISM - - ايرانگشت -

تاكنـون بـه اين فكـر كردهايم كه »عسـلويه« كجاسـت؟ آيا عسـلويه شـهرى اسـت فقط و فقط بـراى كاركـردن؟ آيـا در عسـلويه منطقـهاى براى گـردش و تفريـح وجود دارد؟ همه اين سـؤالها در ذهن افرادى كه كمتر درباره عسلويه مىدانند، نقش بسته است.

گاهى افراد به كار در عســلويه فكر مىكنند و شايد كمتر كســى به اين شــهر به چشــم يك منطقــه طبيعى با جاذبههاى گردشــگرى زيبا فكر كرده باشــد. ما مىتوانيم با سفر به اين منطقه در عسلويه ساعتها در ساحل زيباى خليــج هميشــه فارس قــدم زده و از جاذبههــاى آن لذت ببريم. زيباترين مناطق ساحلى جنوب كشور در اين منطقه ازجمله ســاحل نايبند، چشــمه كلات، روســتاى تاريخى بنود، روســتاى منحصربهفرد ده نو، هتل ريم رام عسلويه و مجتمــع تفريحى پازارگاد عســلويه از مكانهاى ديدنى اين منطقه است.

پارك ساحلى نخلتقى: در سمت غربى عسلويه شــهرى به نام »نخلتقى« واقع شــده است. وجود قلعهاى تاريخــى در اطراف اين شــهر نشــان از قدمــت زياد اين منطقــه دارد. ايــن شــهر در 12 كيلومترى جنوبشــرقى روســتاى شــيرينو و در 300 متــرى كرانــه خليج فارس قــرار دارد و ارتفاعش از ســطح دريا 2 متر اســت. رضا طاهــرى در كتــاب از مرواريــد تــا نفت (تاريــخ خليج فــارس) دربــاره وجه تســميه نخلتقى مىنويســد: مردم شــيبكوه، نخلســتان را نخل مىگويند و اين موجب شــده كه نخلســتان تقى را نَخْلِتقى يا نَخَلتقى بنامند. نامى كه عربهاى مهاجر ســواحل جنوبى خليج فارس در دو ســده قبل به نخلتقى داده بودند، »يعيمه« بوده و نام پيشــين آن در دست نيست.

نخلتقــى ديروز بــه فراخور توســعه منطقــه ويژه اقتصادى از بندرى كوچك، امروزه به يكى از شــهرهاى شهرســتان عسلويه تبديل شده اســت. در مجاورت ساحل و اســكله اين شــهر، پاركى ســاحلى زيبايي ســاختهاند. وجــود تمامى امكانــات رفاهى ازجمله رســتوران، محل بازى كودكان، محل ورزش و پيادهروى در كنار ســاحل، كافىشــاپها و اســكلههاى ماهيگيــرى باعث شــده كه هرســاله بهويژه در نيمه دوم ســال و نوروز افراد زيادى در ايــن مكان گرد هم جمع شــده و ســاعاتى را بهدور از دغدغههاى روزمــره خود بگذراننــد. همينطور برخلاف تصور افرادى كه به اين منطقه سفر نكردهاند، مجموعههاى تفريحى ســاحلى بســيار وســيعى در منطقه »عســلويه« وجود دارد.

يكــى از بزرگتريــن و زيباتريــن آنهــا »دهكــده گردشــگرى پــازارگاد« نــام دارد. مجموعــهاى كامل از فضاهــاى بازى كــودكان و شــهربازىها، رســتورانها و لمكدههــاى ســاحلى، تفريحــات دريايــى ازجملــه انواع موتورجتها و قايقها، سينماى 6 بعدى و اجراى برنامهها و كنســرتهاى گوناگون در فصول مختلف ســال در اين منطقه صنعتى و اين دهكده فعال است.

يـك روز در چشـمه كلات: در مجاورت شــهر »عسلويه« روستايى به نام »كلات« قرار دارد. با ورود به اين روســتا و روبهروشدن با طبيعت آن، فراموش خواهيد كرد كه اين روســتا در اســتانى صنعتى و منطقهاى پر از ســكوهاى گازى و نفتى قرار گرفته اســت. زيبايى كوهها و صخرهها در كنار طبيعت سرســبز و از همه چشمنوازتر چشــمهاى پرآب در اين ميان از ويژگىهاى اين روستاى زيباســت. وجود نخلهايى سربهفلككشيده در ميان كوه و طبيعت، منظرهاى چشــمنواز بهويژه در فصول سرد سال و ايام نوروز به وجود مىآورد. اســتان بوشــهر و بهويژه شــهر عســلويه در ســالهاى اخير به دليل وجود سواحل منحصربهفرد و آبوهواى ايدئال در زمستان و ايام نوروز قطب جديد گردشــگرى كشور به حساب مىآيد. به همين دليــل از لحاظ امكانات و اقامتگاهها رشــدى قابلقبول و درخور داشته است. قبل از سفر به اين استان و شهر زيباى عســلويه مىتوان بهراحتى خيال خــود را از محل اقامت خود راحت كــرد و با رزرو آنلاين هتل اقامت و ســفرى بهيادماندنى براى خود رقم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.