گردشگران در درياچه افسانهاى

TOURISM - - جهانگشت -

■ بهطــور كلــى 9 درياچه در پخارا وجــود دارد كه 20 كوه زيبا آنها را احاطــه كردهاند؛ به همين دليل پخارا به شــهر درياچهها نيز معروف اســت. از اين ميان درياچه فيوا بين گردشــگران، طــرفداران زيادى دارد. از همه نقاط دنيا بهســوى اين درياچه مىآيند تا در آب آن شــنا كننــد يا از طبيعت زيباى اطراف فيوا لذت ببرند. بهطور كلى پخارا يكى از برترين مناطق تفريحى براى گردشــگران در نپال محســوب ميشود. بنابراين حتى اگر قصد ســفرتان به نپال تجارت يا هرچيز ديگرى است، بــاز هــم مىتوانيد در پخــارا اقامت كنيــد و از زيبايىهــاى اين ناحيه بهرهمند شــويد. فراموش نكنيد كه شنا و قايقسوارى از محبوبترين تفريحات در اطراف درياچه فيواست؛ آنها را از دست ندهيد.

افسانه محلى: افســانهاى درباره نحوه بهوجودآمدن درياچه فيوا ميان مردم وجود دارد كه بد نيســت راجع به آن كمى اطلاعات داشــته باشــيد. ظاهــراً روزى الهه بَراهى به شــكل پيرزنى ســالخورده تغيير قيافه مىدهد و به ســراغ مردم روستا مىرود. درِ همه خانهها را براى گدايــى مىزند و بــه آنهايى كه كمكــش مىكنند، هشــدار مىدهد كه بهزودى ســيل بزرگى جارى مىشــود و روستا را با خود مىبرد و دره را به درياچهاى بــزرگ تبديل خواهد كرد. بعد از اين اتفاق، به مدت يك هفته باران شــديدى مىآيد و بخشــى از تپه فرومىريزد. با فروريختن تپه، راه سيلاب بند مىآيد و درياچهاي به وجود مىآورد و به اين شكل پيشگويى الهه درست از آب درمىآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.