فستيوال جالب فضاى باز هيماليا

TOURISM - - جهانگشت -

■ نپـال كشـورى اعجاببرانگيـز بـا طبيعتـى مسـحوركننده اسـت. اكثريت اين كشـور را هندوها تشـكيل مىدهند. اگرچه بودايىها هم در اين كشـور زندگى مىكنند و همين موضوع باعث تنوع فرهنگى و فستيوالها و جشنهاى اين كشور شده است.

در سرتاســر سال فســتيوالهاى شــاد و رنگارنگ، مذهبى، فرهنگى و... در كشــور نپال برگزار مىشــود كه برخى از آنها آنقدر جالب و مهم هســتند كه ارزشش را دارد فقط بهخاطر شركت در آنها به نپال سفر كرد!

اگر به آبوهواى برفى علاقه داريد، يكى از بهترين فســتيوالهاى نپــال را از دســت ندهيد. فســتيوال فضاى بــاز هيماليا اواخر زمســتان و حوالى مــاه فوريه برگزار مىشــود و تمامــي علاقهمنــدان به ورزشهــاى برفى و زمســتانى را گرد هم مــىآورد. كوهنــوردان، يخنوردان، دوچرخهسواران كوهستان، اسكىبازان و سرمايهگذاران و فعالان كســبوكارهاى مرتبط در اين فستيوال باشكوه و برفى شــركت مىكنند. در جريان برگزارى اين فستيوال، برنامه و مسابقات مهيجى مثل اسلك لاينينگ، يخنوردى با چكش، نمايــش آكروباتيك پاراگلايدر، زيپلاين و... برگزار مىشود كه بر هيجان و جذابيت اين فستيوال اضافه مىكند. فستيوال فضاى باز هيماليا در هاتيبان، در تپههاى جنوبى دره كاتماندو برگزار مىشــود و طرفداران خاص خود را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.