خميرهاى شكمپُر به نام »موموس«

TOURISM - - جهانگشت -

■ نپال كشورى كوهستانى بر فراز رشتهكوههاى هيمالياسـت و 8 قله از 14 قله بلند دنيا در اين كشـور قرار گرفته كه ازجمله مشهورترين آنها قله اورست يا بام دنياست.

آشــپزى و غذاهاى كاتمانــدو تحتتأثيــر غذاهاى هندى، تبتى، تايلنــدى و... قرار گرفته كه در طول قرنها وارد آشــپزى نپال شده و بهمرور بخشى از غذاهاى سنتى اين كشور شدهاند.

يكــى از محبوبتريــن و خوشــمزهترين غذاهــاى كاتماندو، خميرهايى شــكمپر به اســم »مومــوس« بوده كــه در واقــع ريشــه در آشــپزى تبتــى دارد. مومــوس دامپلينــگ يا پيراشــكىهاى كوچكى اســت كــه معمولاً با ســس گوجه مخصوصى ســرو مىشــود و در كاتماندو بســيار پرطرفدار اســت. داخل ايــن دامپلينگهــا را با مــواد و تركيبــات متنوعــى مىتوان پر كــرد؛ از تركيب سبزيجات و گوشــتهاى مختلف گرفته تا انواع مدرنتر و خلاقانهتــر كه بــا پنير و حتــى ســيبزمينى آبپز پر شــدهاند. در رســتورانهاى كاتمانــدو مىتوانيد موموس را بهصورت بخارپز، سرخشــده، نيمهســرخ و نيمهبخارپز ســفارش دهيد كه البته نوع كاملاً سرخشــده آن را به شما پيشنه ادمىكنيم.

»يومــارى« نيــز با ظاهــر بامزه و ماهىشــكلى كه دارد، از معروفترين غذاهاى كاتماندو اســت و تجربهاى هيجانانگيز از آشــپزى نپالى را در اختيار مســافران قرار مىدهد. يومارى در واقع دامپلينگها يا پيراشكىهايى از آرد برنــج بوده كه به شــكل ماهى فرم داده مىشــوند و داخلشان هم با مواد شيرين مثل چاكو و جديداً شكلات پر مىشــود و جزء غذاهاى شيرين است. يومارى معمولاً در كنار سسى شيرين سرو مىشود و بهعنوان يك ميانوعده و اسنك خوشمزه انتخابى عالى خواهد بود.

اين غذا يكى از غذاهاى سنتى و محلى فستيوالهاى نپالى اســت و اغلب در هنگام جشن بعد از برداشت به نام يومارى پونى تهيه و ســرو مىشــود. با اين حال شما در ســفر به نپــال و كاتماندو در هر موقع از ســال مىتوانيد ايــن دامپلينگها بامــزه و خوشطعم را ســفارش دهيد و ميل كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.