پرواز بر فراز آسمانكيش

TOURISM - - گردشگران -

در جزيــره كيش جديداً تفريح بســيار هيجانانگيزى ايجاد شده با نام پرواز تفريحى يــا جايروكوپتر كيــش كه گردشــگران تــور كيش مىتواننــد از آن بهرهمند شــوند و اخيــراً اين پرواز با اســتقبال زيادى روبهرو شــده اســت. جايروكوپتر در كيــش تلفيقــى از هلىكوپتــر و هواپيمــا بوده كــه به گردشــگران كمــك مىكنــد در فضايــى امن و آرام پروازى بر فــراز خليج فارس را تجربــه و جزيــره مرجانى كيش را از منظرى متفاوت تماشــا كنند. براى انجام ايــن پرواز باند گلايدر فــرودگاه بينالمللــى كيش به طول 1500 متــر پذيراى گردشــگران و ساكنان جزيره است.

بــراى تجربه اين پرواز كه در ارتفاع كــم زيرنظر خلبانان باتجربه انجــام مىشــود، به كلــوب هوايى جزيــره زيباى كيــش مراجعه كنيد. ايــن پــرواز بــراى افراد بــالاى 7 ســال بلامانع اســت. كلوب هوايى كيــش تنهــا مركــز در خاورميانه بهشــمار ميرود كه امكان پرواز با جايروكوپتــر را بــراى تمامى افراد فراهم كرده است. جايروكوپتر يك وسيله پرواز شــبيه هلىكوپتر بوده ولــى مانند هواپيما پــرواز مىكند. پرواز با هواپيماهــاي بدون موتور (گلايــدر)، جايروكوپتــر و كايــت موتوردار علاوه بــر اينكه فرصتي اســت براي تجربه هيجان پرواز كه از اميــال ديرينه انســان محســوب ميشــود، به علاقهمندان اين امكان را ميدهد كه زيباييهاي جزيره را از آسمان تماشا كنند و لذت ببرند.

قابليت فرود اضطرارى مطمئن در صــورت خاموشــى موتــور به دليل تضمين چرخش بالگرد توسط بــاد، احتمال ســقوط و خطــر براى سرنشــين جايروكوپتر را به حداقل مىرساند و گردشــگران مىتوانند بــدون نگرانى از خطــرات احتمالى از اين وسيله پروازى جديد استفاده كنند. پــرواز بــا جايروكوپتر براى گردشــگران تنهــا در جزيره كيش امكانپذيــر بــوده و ايــن مجوز از سوى ســازمان هواپيمايى كشورى تنها براى جزيره كيش و گردشگران مرواريــد خليج فارس صادر شــده اســت. جايروكوپتــر بــا ســرعت حداقــل 20 كيلومتر در ســاعت و حداكثــر 160 كيلومتر در ســاعت پرواز مىكند. باند گلايدر فرودگاه بينالمللــى جزيــره كيــش به طول يكهــزار و 500 متر و عرض 30 متر براي انجــام پروازهاى تفريحى در جزيره كيش پذيراى گردشگران و علاقهمندان به پرواز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.