آ︨ـــ﹝︀ن در د‪️︨ ️︨︑﹢‬

TOURISM - - گردشگران -

پرواز با بالون هواى گرم يك ســفر اكتشــافى واقعى اســت و شــما در هر زمان يا هرجايى كه پرواز كنيد، تجربهاي فراموشنشــدنى را به دســت خواهيد آورد. وقتى با بالون پرواز مىكنيد، با يك خلبان باتجربه همراه خواهيد بود كه پروازي عالى براى شــما رقم خواهد زد و شــما را در طول پرواز راهنماي ىمىكند.

»آبســرد« يكى از شهرهاى خوشآبوهواى اســتان تهران در كشور پهناور ايران است. اين شهر در بخش مركزى شهرستان دماوند در فاصله 65 كيلومترى شهر تهران، در فاصله 5 كيلومترى جنوب جاده هراز و ميان دو شهر دماوند و فيروزكوه قرار دارد.

ســرزمين دماوند بهواســطه كوه دماوند در تاريخ روايى ايران به حوزه اسطوره تعلق دارد. بدين ترتيب كوه مقدس و مينوى دماوند كه صحنه شــمارى از رويدادهاى اســاطيرى و افســانهاى اســت، بهيكباره آيين، اســطوره و تاريخ را درمىنوردد و خود مبدل به نمادى يگانه مىشــود و شــهرت و آوازه خود را به ســرزمينى مىدهد كه از لحاظ داشــتن آبوهواى خــوب، زمين حاصلخيز و موقعيت عالى سوقالجيشى و نظامى بين مازندران و فلات مركزى در طول تاريخ اهميت بسيارى يافته است.

جاذبههاى ورزشــى آن شامل پيست اسكى آبعلى و تلهكابين، بالونســواري، ارتفاعات امامزاده هاشم كه براى پرواز كايت و چتربازى بسيار مناسب بوده و هرساله تعداد زيادى از گردشگران خارجى و داخلى را جذب خود ميكند، است.

آبوهواى كوهســتانى، ســكوت و آرامش كامل، زيبايى باغها و درختان كه در هر فصل طنازى خاص خود را دارد، يكى از آرزوهاى شهرنشينان است كه مىتوانند با حداقل هزينه نسبت به مكانهاى ديگر در داخل يا خارج از كشور به آن دست پيدا كنند.

صداى پرندگان، نســيم هواى كوهســتانى در ســحر، منظره كوههاى سربهفلككشــيده چون كوه دماونــد، هر بيننــدهاى را مجذوب خود ميكند. ايــن منطقه مىتواند جذابيت خاصــى براى ايرانيان و گردشگران خارجي خصوصاً كشورهاى حوزه خليج فارس داشته باشد.

وقتي ســوار بالون ميشويد، هنگام شــروع، بهآرامى مانند خورشيد بالا مىرويد و بر فراز دشت زيبا، باشكوه و عظيم دماوند، شناور در آسمان پيش خواهيد رفت و سپيدهدم صبح را نظارهگر خواهيد بود. اگر صبح زود خواب ناز را ترك كنيد، ممكن اســت خوششــانس باشــيد و پرندگان را با ارتفاع پرواز آنها ببينيد. بعد خلبان را ملاقات كرده و شــاهد آمادهســازى بالون براى سفرى هيجانى، متفاوت و ماندگار خواهيد بود.

وقتي سوار بالون ميشـويد، هنگام شروع، بهآرامى مانند خورشيد بالا مىرويد و بر فراز دشـت زيبا، باشكوه و عظيم دماوند، شناور در آسمان پيش خواهيد رفت و سپيدهدم صبح را نظارهگر خواهيد بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.