كهنهباغستانقزوين

TOURISM - - كولهپشتي -

■ »كهنهباغستان« نام تنگهاى خوشآبوهوا در شـمال شهر قزوين است كه از ابتداى جاده بهرامآباد آغـاز و تا نزديكى روسـتاى نياق امتـداد دارد. با توجه به فضاى سـبز و آبوهواى خوب، اين منطقه در تمام فصول سال پذيراى گردشگران است.

مسـير دسترسـى: باراجيــن، جــاده بهرامآباد، روبهروى ورودى روســتاى ميزوج، داخل دره به ســمت آبشار، كهنهباغستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.