گردشگران گرفتارشده در كوير بشرويه نجات يافتند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

پليس 9 گردشــگر گرفتارشــده در كوير بشــرويه را نجــات داد. فرمانده انتظامي شهرستان بشرويه گفت: با اعلام مركز فوريتهاى پليسى 110 مبنىبر گرفتارشــدن اين گردشگران و درخواست امدادرســانى آنان، بلافاصله تيمهاى امداد و نجات يگان امداد پليس با دو دســتگاه خودرو به حوزه كويرى بشرويه اعزام شــدند. سرهنگ مريمي با بيان اينكه به دليل مشخصنبودن موقعيت دقيق افــراد گرفتارشــده در كوير، مأموران تمامي مســيرهاى فرعى محدوده اعلامي را بررســى كردند، افزود: بعد از حدود دو ســاعت جســتوجوى طاقتفرســا، گردشــگران در عمق كوير مشاهده شدند و با تلاش مأموران، خودروها از رمل خارج شــد. وى با اشــاره به صعبالعبوربودن قسمتى از مسير گفت: مأموران با كمك يك دســتگاه خودرو كمكدار محلى، خودروها را به مســير جاده اصلى هدايت كردند و گردشــگران به سفر خود ادامه دادند. فرمانده انتظامي شهرستان بشرويه با توصيه به گردشگران در بازديد از كوير اين شهرستان افزود: به دليل گستردگى كوير، گردشگران بدون همراهداشتن راهنماى محلى كه اشراف كامل به اين منطقه دارند، از سفر به كوير خوددارى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.