نرخبليتهاىمسافرتىنوروزافزايشنمىيابد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيــس اتحاديــه دفاتــر خدمات مســافرتى خراســان رضــوى گفــت: مــا در ايام نــوروز و عيــد امســال هيچگونــه افزايش قيمتــى نداريم و هيچ دســتورالعملى هــم تاكنــون در اين خصوص نرسيده است.

به گزارش ايسنا، محمدسعيد ولىزاده درباره افزايــش قيمت بليتهــاى مســافرتى در ايام عيد امســال اظهار كرد: بهطور كلى در زمينه بليتهاى قطار و بليتهاى هواپيما براى ما هيچ دستورالعملى نيامــده و هيــچ افزايــش قيمتى براى ايــام نوروز نداريــم و قاعدتاً نخواهيم داشــت. مردم مىتوانند بــراى ايام نوروز، پيشخريدشــان را در زمانهاى اعلامشده راحت انجام دهند. وى ادامه داد: تاكنون در جلســاتى كه ما داشتيم، در مورد افزايش قيمت هيچ موافقتى انجام نشده و برنامهاى براى اين كار نداريم، چون اكنون بايد شــرايط طورى باشــد كه مــردم هم بتوانند از وضعيــت كنونى رفتوآمد و سفر استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.