مشوقهاى ميراثفرهنگى براى »منبت سىانسى« نيست

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى همدان گفت: كارگاههايى كه در ملاير براى توليد منبت از دســتگاه »سىانســى« استفاده كنند، مجوز به آنها داده نميشود و از مشوقهاى اين سازمان نيز برخوردار نخواهند شد.

به گزارش ايرنا، على مالمير تأكيد كرد: ما متولى صنايعدستى هستيم و به هنر دست بايد بها و قيمت بدهيم. وى افزود: بر اساس قانون حمايت از هنرمندان مصوب مجلس شــوراى اسلامى، سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى ميتواند مجوز راهاندازى فروشگاههاى صنايعدستى را صادر كند.

وي ادامه داد: ما با اســتفاده از ظرفيت قانونى ميتوانيم به فروشــگاههايى كه فقط صنايعدســتى توليد ميكنند، نشــان اعتماد بدهيم كه منبــتكاران ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند. مالمير درباره فروش توليدكنندگان اين صنعت كه كمترين ســود را ميبرند، پيشــنهاد داد: اگر فضايــى براى عرضه مســتقيم توليدات ايجاد و محصولاتى با ظرفيت صادراتى توليد شــود، بهطور قطــع از نظر اقتصادى ميتواند دستاورد بيشترى براى صنعتگران منبت داشته باشد. وى با تأكيد بر اينكه منبتكاران فقــط به توليد مبل منبت نپردازند، افزود: طبــق تفاهمنامهاى كه با بانك ملى منعقد كردهايم، كســانى كه قصد ايجاد نمايشگاه دائمي صنايعدستى را دارند، اگر از منابع داخلى اســتفاده كنند، 9 درصد از ســود را بهعنوان يارانه دريافت ميكنند. مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى همدان گفت: آمادگى لازم براى حمايت از سرمايهگذارانى كه در شــهرهاى جوكار و ملاير علاقهمند به ايجاد نمايشگاه دائمي صنايعدستى هستند، وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.