حولهبافيو مشكلاتيكه حول آن پيچيده!

TOURISM - - نقشونگار -

يك كارآفرين اســفراينى گفــت: بيش از 30 ســال اســت كه در حرفه نســاجى فعاليت مىكنم اما هنوز بيمه نيســتم. هاجر بزرگى در گفتوگو با ايســنا، با اشاره به اينكه يكى از علل بيمهنشدن او حضور افرادى است كه كار جدى در زمينه نساجى انجــام نمىدهنــد، ادامه داد: افرادى تحت پوشــش بيمه هســتند و دســتگاههاى دولتى از آنان حمايت مىكنند كــه بهطور جــدى در اين حرفــه فعاليت ندارند و تنها بــراى دريافت خدمات در اين حرفه حضور دارند. وى با بيان اينكه بزرگترين مشكل هماكنون نداشــتن مواد اوليه بــراى توليد محصول اســت، تصريح كرد: حولهبافى يكى از صنايعدستى اسفراين و روئين است؛ از همين رو بازار كار خوبى در اختيــار داريم. اما هماكنون با وجود ســفارشها نمىتوان مواد اوليه را پيدا كرد.

اين كارآفرين اسفراينى اظهار كرد: در گذشته رنگــرزى وجود داشــت و توليدكنندهها خودشــان رنگهاى مختلــف را توليد مىكردند اما هماكنون از تهــران نخهاى رنگــى و... را آمــاده خريدارى مىكنيــم كه حتى كارخانههاى اصلى نيز مىگويند نــخ نداريم. به گفته وى، بيش از 80 بافنده در حال فعاليت با اين توليدى هستند كه بهطور مستقيم كار مىكنند. بزرگــى تصريح كرد: اوليــن توليدكننده پارچههاى حولهاى مخمل با عرض يك متر هســتم كه استانهاى بسيار زيادى از مشتريان دائم هستند. اين كارآفرين اسفراينى ادامه داد: با توجه به اينكه در ايــن حوزه كار جدى انجــام مىدهم اما ظلم در حق افرادى اســت كه زندگى خود را از اين طريق اداره مىكنند و باز هم منافع آن به افرادى مىرسد كــه بافنده نيســتند. بزرگى تصريح كــرد: بيش از 7 ســال اســت كه كار را رواج دادم و شــعبههايى براى فروشگاه حتى در مشهد راهاندازى كردم؛ اما به علــت نبود مواد اوليه و نبود تنوع مشــترىهاى خود را از دســت مىدهم. به گفته وى، نخ چينى كه قبلاً كيلويى 10هزار تومان خريدارى مىشــد الان بيــش از 40هزار تومان شــده و ايــن كار را براى توليد دشوار مىكند.

اين كارآفرين اســفراينى افزود: طى چند هفته پيش از ســوى ســازمان ذىربط درخواســت شد مشــخصات خود را براى بيمه ارسال كنم اما هنوز خبرى نشــده است. بزرگى افزود: بيش از 400 نفر در روئيــن بافنده هســتند كه به آمــوزش نيز نياز ندارند اما بايد به آنان بها داده شــود تا بتوانند اين شغل را ادامه دهند.

وى يادآور شــد: همه تلاشم در اين چند سال اين بوده كه اســتان و شهر خود را به كشور معرفى كنــم و توفيقات زيادى كســب كردم امــا نيازمند حمايت هستيم تا بتوانيم اين راه را ادامه دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.