چرا عروسكهاى دستساز به توليد انبوه نمىرسند؟

TOURISM - - نقشونگار -

عروسككســازان مســتقل تمايل زيادى به توليد انبوه عروســكهاى خود دارند اما به دليل نبود امكانات كافى قادر به انجام اين كار نيستند.

بــه گــزارش مهــر، در كشــور عروسكســازان مســتقل عروســكهايى باكيفيــت بــر اســاس فرهنگ و تمــدن گذشــته كشــورمان مىســازند اما بــه دليل محدوديــت مالــى و نبــود محصــولات اوليه قــادر به توليــد انبــوه آن نيســتند. البتــه برخى كارشناســان در ايــن زمينه معتقدند توليدكنندگانى كه بيشــتر بــه جنبه تجارى ايــن صنعت توجه دارند، به طراحى و شــخصيتهاى عروســكى داخلــى خيلى اعتمــاعتمــاد ندارند و ســعى مىكنند ازشــخصيتهاى عروسكى خارجى بهصورت كپى استفاده كنند تا درآمد بيشترى داشته باشند.

■ عروسكهاى دستساز طرفداران زيادى دارد مريــم لطفىىپــور، 31ســاله در اهواز زندگــى مىكند و نزديك به يك ســال اســت در حوزه عروسكسازى فعاليت دارد. از او درباره ســاخت عروسكها مىپرسم كه طراحىها به چه شــيوه بــوده و چگونه تزيينات را انجــام مىدهد. وي مىىگويــد: ابتدا الگوى بدن و لباس هر عروســكى را طراحى م مىكنمو بعد از ســاخت آناتومى بدن، با لباسهاى مخصوص كــه براى هر عروســك دوخته ام كارهاى جزئى عروســك را انجام مىىدهم. البته در زمان طراحى و ساخت عروسك به نكات تربيتــى آن توجــه دارم كــه پيراهن و دامن هايشــان خيلى كوتاه نباشــد و موهايشان آراسته و مرتب باشــد. از او درباره استقبال از عروســككها مىپرســم كه مخاطبان در مواجهه با عروسكها چه عكسالعملى دارند؛ مريم جواب مىدهد: خدا را شكر استقبال زيادى از عروســككهايم شــده اســت؛ زيرا هركدام از مخاطبان مىتوانند عروســك مخصوص خودشان را ســفارش دهند كه در بازار و ســرىىدوزى عروســكهاى كارخانهاى وجود ندارد و حتــى انتخاب نوع لبــاس، رنگ مو و... به ســليقه و ميل آنان ســاخته و دوخته مىشــود. وي درباره مكانيزم سفارش محصولات و فعاليتش در فضاى مجازى ادامه مىدهد: معمولاً ســفارششها از طريق فضاى مجازى انجام مىشود. البته من براى انجام ريزهكارى عروســكهايى كه مىســازم زمان زيادى لازم دارم كه به مشتريان هم مىگويم با ثبت سفارش در فضاى مجازى تا آمادهشدن عروسكها بايد صبور باشند.

مريم در ســاخت عروســكهاى روســى و نمــدى تخصص دارد. عروســكهاى روسى طرفداران زيادى دارد و با چهرههاى جذابشــان كوچك و بزرگ را به ســمت خود مىكشاند. دوست دارم بدانــم كــه مخاطبان تا چــه اندازه عروســكهاى نمدى را مىپســندند. از او درباره اســتقبال مخاطبان مىپرسم و او جواب مىدهد: تــا به امروز عروســكهايم طرفداران زيــادى دارد و دوســتان با محبتهاى بىدريغشان از عروسكها استقبال كردند. از فروششــان هم راضى هستم. البته بايد بگويم در سالهاى اخير مردم خيلى به ســمت عروســكهاى دستســاز روى آوردهاند و علاقه به خريدشان دارند. با توجه به ماشينىشدن زندگى امروزى و نبود بازىهاى پُرشــور گذشته، مردم بهدنبال محصولاتى هستند كه با عشــق ســاخته مىشود تا برايشــان تداعى خاطرات قديم و نوستالژيك باشد.

مريــم در اهــواز بــا ســختى و محدودبــودن امكانــات، عروســكهاى باكيفيت و خوبى مىســازد و خودش مىگويد كه بهتنهايــى تمام كارهاى عروســك را انجام مىدهد و دســتيارى براى ســاخت آنها ندارد. به او مىگويم با توجه به تمام سختىها و توليد باكيفيت عروســكها، از ســوى نهاد مختلف يا شــركت خاصى به او پيشــنهاد شــده كه براى توليد انبوه اين عروسكها بــا آنها همــكارى كند؟ مريم مىگويــد: افراد زيــادى بودند كه عروســكها را با تعداد زياد براى فــروش بخواهند ولى با توجه به اينكه اين كار زمانبر بود، نمىتوانســتم ســفارشهاى ديگر را بپذيــرم. به همين خاطــر از انجام چنيــن كارى صرفنظر كردم. بــا توجه به اين تمايل دارم اين عروســكها بيشــتر به مخاطبان شناســانده شــود. اما بهصورت صنعتى هيچ پيشــنهادى نداشــتم. اميدوارم بتوانم روزبهروز عروســكهايى بيشــتر از جنس عشق و دوســتى بســازم و به تمام فرزندان ايرانزمينم تقديم كنم؛ زيرا واقعاً هر عروســكى را كه مىســازم با بخشــى از قلب و عشــق درونم درســت مىكنم و در اين راه دوســتان و خانوادهام بســيار يارىا مكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.