صابون طبيعي بساز!

TOURISM - - مسافر -

شروع به شستن ظرفها كنيد.

جـوش شـيرين: يكــى از قوىتريــن مــواد طبيعى بــراى تهيه صابــون در طبيعــت جــوش شــيرين اســت. از جوش شيرين استفادههاى بســيارى در طول ســفر خود مىتوانيد داشته باشيد.

اگر طبيعتگرد هســتيد، با كمى جوش شــيرين كه بــا آب تركيــب كردهايــد، مىتوانيد صابونــى براى شســتن ظروف و حتــى لباسهايى مانند جوراب استفاده كنيد.

■ خـاك: خاك هم يكــى از مواد طبيعى اســت كه مىتوانيــد از آن براى تهيه صابون در طبيعت اســتفاده كنيد! اگر خاك را با كمى خاكســتر و جوششــيرين هم مخلــوط كنيــد، شــوينده و صابون بســيار خوبــى براي ظرفها و حتى شستن دستهايتان آماده كردهايد.

در سفرهايى كه به درون طبيعت داريد، ممكن اســت گاهــى هيچ مواد شــويندهاى بــا خود نياورده باشــيد و به مشــكل نظافت ظروف و حتى دست و صــورت برخــورد كنيد. بــراي اينكه از مــواد شــوينده مصنوعــى و مضر در طبيعت اســتفاده نكنيد و به ســراغ مواد طبيعــى كه حتى گذشــتگان ما بــراى نظافت اســتفاده مىكردنــد، برويــد. در ادامه ســه ماده شوينده طبيعي به شما معرفي ميكنيم.

■ خاكسـتر: خاكســتر چوب يكــى از بهترين مواد شــوينده در طبيعت است. براى تهيه صابون در طبيعت با خاكســتر، يك مشت خاكســتر زغال را برداشته و در ليوانــى بــا آب مخلوط كنيد و ســپس بــا آن ظروف خود را بشــوييد. همچنيــن مىتوانيــد پــس از خيسكردن ظرفها، خاكستر را بر روى ظرفها بپاشيد و با پارچهاى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.