جاللپور: روابط بانکي قفل شده است

برجام تنها به فروش نفت محدود شد که توانستیم بودجه کشور را تامین کنیم. مشکالت فاینانس هنوز حل نشده است

Vaghay Ettefaghie - - صفحه اول - روحاهلل رضايی خبرنگارگروهاقتصادي

اسحاق جهانگيري، معاون اول ریيسجمهور به نوبخت، کرباسيان و سيف بهعنوان سه عضو کابينه دولت دستور داد تا دستورالعمل نحوه استفاده از منابع مالي خارجي براي طرحهاي اولویتدار را تهيه کنند زیرا به اعتقاد او فراهمشدن زمينه استفاده از منابع مالي خارجي (فاینانس) از دستاوردهاي برجام است که باید به نحو مطلوب به مردم اطالعرساني شود.

اگرچه به گزارش مهر، این مسئول ارشد دولتي در جلسه بررسي موانع و مشکالت استفاده از منابع مالي خارجي در پروژههاي مهم دیروز تاکيد بسياري بر استفاده از فاینانس و رفع موانع آن داشت اما محسن جاللپور، ریيس سابق اتاق بازرگاني ایران دراینزمينه معتقد است تا مشکالت کنوني در حوزه روابط بانکي بين ایران و کشورهاي مختلف حل نشود، نميتوان اميد چنداني به استفاده از منابع خارجي (فاینانس) داشت. او دراینباره به «وقایعاتفاقيه» گفت مهم این است که ارتباطات بانکي حل شود زیرا وقتي این نوع روابط دچار خدشه است و مشکل جدي دراینزمينه داریم، نميتوان کاري از پيش برد. کليد همه مسائل و استفاده از این دستورالعمل ارتباطات بانکي بوده که قفل است و متاسفانه تاکنون نتوانستهایم از فاینانس استفاده کنيم. البته معاوناول ریيسجمهور با اشاره به گزارش نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایي و ریيسکل بانک مرکزي از آخرین وضعيت طرحها و پروژههاي معرفيشده براي استفاده از فاینانس گفته بود که کميته یا کارگروهي براي تعيين طرحهاي اولویتدار تشکيل شود و طرحها و پروژههایي که قابليت و صالحيت استفاده از منابع مالي خارجي دارند، مشخص شود.

جهانگيري با یادآوري اینکه پروژههاي مهم با استفاده از ۷۱ ميليارد دالر فاینانس از طریق چين در کشور در حال اجراست، گفت: عالوهبراین حدود ۰۳ ميليارد دالر دیگر موافقتنامه استفاده از منابع مالي خارجي از طریق چين و برخي کشورهاي اروپایي به امضا رسيده که از این ميزان، تاکنون ۲۱ ميليارد دالر نهایي شده و بهزودي وارد مرحله اجرا و گشایش السي خواهد شد که این دستاوردها بخشي از دستاوردهاي برجام است.

معاوناول ریيسجمهور با اشاره به دستورالعمل و سازوکار تعيينشده براي استفاده بخش خصوصي و بخش دولتي از منابع مالي خارجي خاطرنشان کرد: البته سهمي از منابع مالي خارجي به طرحها و پروژههاي مهم زیربنایي کشور که توسط سازمان برنامهوبودجه اولویتگذاري شده، تعلق خواهد گرفت که تضمين بازپرداخت آن برعهده دولت خواهد بود.

البته در این جلسه محمد خزاعي، ریيسکل سازمان سرمایهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ایران هم حضور داشت که گزارشي از آخرین وضعيت طرحهاي معرفيشده براي استفاده از فاینانس ارائه کرد و گفت: بيش از ۹۲ ميليارد دالر موافقتنامه استفاده از فاینانس با طرفهاي خارجي به امضا رسيده که از این ميزان ۲۱ ميليارد دالر در حال طيکردن مراحل نهایي هستند و بهزودي وارد مرحله اجرا خواهند شد. اما جاللپور دراینزمينه معتقد است: «طي دو سال پس از برجام، هياتهاي بسياري در ایران رفتوآمد کردند و ما نيز به کشورهاي مختلفي سفر کردهایم، مذاکرات بسياري انجام و قراردادهاي متعددي منعقد شده اما گره اصلي دراینزمينه مشکالت موجود درزمينه روابط بانکي است. این مشکل به دليل مسائل مرتبط با ،FATF عقبماندن سيستم بانکي از تحوالتي که در دوران تحریم در دنيا به وقوع پيوسته، بنيه مالي، صورتهاي مالي و کفایت سرمایهاي بانکهاي کشور همچنان باقي است و بهشدت گرفتار این مسائل شدهایم و تا این موارد حل نشود، استفاده از منابع مالي خارجي و فاینانس امکانپذیر نيست».

او تصریح کرد: اميدواریم مشکالت فاینانس حل شود اما تاکنون هميشه عنوان شده که در حال اجراست اما اجرایي نشده که البته ناشي از مشکالت مذکور است. شرکتهایي که امروز بزرگترین مشکلشان، محدودیتهاي مالي است به نهایي و عملياتيشدن فاینانس چشم اميد بستهاند؛ بنابراین اگر این مسئله حل نشود که تاکنون نيز نشده و اميد چنداني براي آن وجود ندارد همهچيز در این وضعيت باقي ميماند و قراردادهاي منعقدشده نيز اجرایي نميشود. ریيس سابق اتاق بازرگاني ایران درباره برجام و دستاوردهاي آن اینگونه توضيح داد که برجام در حوزه سياسي کار خودش را انجام داد و مورد توافق طرفين مذاکرات نفسگير هستهاي قرار گرفت که موفقيت چشمگير و قابل تقدیري بود اما هميشه این را گفتهام که اگر برجام از صد نمره، 5 نمره یا 5۹ نمره دریافت کرده باشد، مهم این است که از دستاوردهاي آن در فضاي اقتصادي هم استفاده کنيم اما به دليل اینکه پس از برجام به این مسئله نگاهي جناحي، خطي و سياسي داشتيم، نتوانستيم از دستاوردهاي برجام آنطور که باید استفاده کنيم و عمال برجام، تنها توافقي سياسي شد که نتوانست در حوزه اقتصادي بهره الزم را نصيب کشور کند. جاللپور در ادامه گفت: هرچند، رفتوآمدهاي بسياري صورت گرفت که مستلزم ایجاد آرامش در جامعه، عزم براي سرمایهگذاري و تدوین و اجراي قانون جدي و کاملي براي سرمایهگذاري ...و شده اما نيازهاي آن محقق نشده و برجام، تنها به فروش نفت محدود شد که توانستيم بودجه کشور را تامين کنيم. او با تاکيد بر اینکه حل مشکالت فاینانس بيشتر از اینکه به مسائل و روابط اقتصادي گره خورده باشد به روابط بينالمللي ارتباط دارد، گفت: تا مسائل و اختالفات کشور با دنيا حل نشود، کاري انجام نميشود. اگرچه معاوناول ریيسجمهور تاکنون پيگيري بسياري براي تحقق دستاوردهاي برجام و حلشدن مشکالت دراینزمينه انجام داده اما تا زماني که مشکالت و گرههاي موجود در حوزه باز نشود، نميتوان به تحقق واقعي فاینانسهاي خارجي اميدوار بود. ریيس سابق اتاق بازرگاني ایران در پاسخ به پرسشی مبنيبراینکه طرحهاي اولویتدار براي استفاده از منابع مالي خارجي چيست و براي سرمایهگذاري خارجي باید به چه بخشهایي بيشتر توجه شود، اینگونه پاسخ داد که در سه زمينه جدي امکان جذب سرمایه خارجي وجود دارد که بسيار ضروري به نظر ميرسد. دراینزمينه ميتوان به نفت و صنایع وابسته به آن، آب با توجه به مسائل و مشکالت جدي که دارد و زیربخشهاي آن مانند انتقال، تصفيه، آبشيرینکن ...و اشاره کرد؛ البته سومين حوزهاي که باید به آن توجه شود، بخش صنعت است زیرا ظرفيتهاي بزرگ صنعتي در کشور وجود دارد که ميتوان آن را عملياتي کرد و نيازمند فاینانس و تکنولوژي است و تا مشکالت بانکي و گرههاي موجود در راه برجام حل نشود، توسعه این صنایع نيز امکانپذیر نيست. هرچند رفتوآمدهاي بسياري صورت گرفت که مستلزم ایجاد آرامش در جامعه، عزم براي سرمایهگذاري و تدوین و اجراي قانون جدي و کاملي براي سرمایهگذاري ...و شده اما نيازهاي آن محقق نشده و برجام، تنها به فروش نفت محدود شد که توانستيم بودجه کشور را تامين کنيم.

هرچند رفتوآمدهاي بسياري صورت گرفت که مستلزم ايجاد آرامش در جامعه عزم براي سرمايهگذاري و تدوين

و اجراي قانون جدي و کاملي براي سرمايهگذاري ...و شده اما نيازهاي آن محقق نشده و برجام تنها به فروش نفت محدود شد که توانستيم بودجه کشور را

تامين کنيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.