دیپلماسیخراسان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: همه در اظهارنظر آزادهستند اما سیاست رسمی را وزارت خارجه تعیین میکند

Vaghay Ettefaghie - - صفحه اول - سيدمحمدرضامتقي خبرنگارگروهسياسی

نظام حقوقي بهصورت کلي دو ساحت را در دو طبقه براي خود طراحي ميکند؛ دو ساحت خصوصي و عمومي در دو طبقه ملي و بينالملل. هرچقدر حقوق بر آزاديهاي خصوصي در سطح ملي تاکيد ميکند، بر نظاممندي نظام بينالملل بهويژه در امر عمومي اصرار دارد. به صورتي که در بخش خصوصي اصل بر اختيار است، مگر حکمي خالف آن وجود داشته باشد اما در امور عمومي اصل بر وجودنداشتن اختيار است مگر قانون و مقرراتگذار رسما اين اختيار را به او داده باشد اما گويي روند در کشور ايران به اين صراحت و دقت موجود نيست و عرصههاي مختلف درگير چندگانگي مراکز تصميمگيري هستند. بههمينواسطه نيز در پيروزيها همه مدال افتخار را اليق خود ميدانند و در شکستها کمتر کسي حاضر به پذيرش مسئوليت است. فرقي هم ميان ورزش، فرهنگ، اقتصاد و سياست داخلي ندارد؛ البته تا جايي ميتوان اين مشکل را در سطح داخلي پذيرفت و آن را بهعنوان يک بحران تلقي نکرد اما مقوله سياست خارجه حرفي متفاوت است. در کشور، مراجع مختلفي درباره سياست خارجي نيز اظهارنظر ميکنند؛ البته بيشک صرف اظهارنظر دغدغه چنداني نيست و ميتوان آن را زيرمجموعه آزادي بيان دانست. چه آنکه يک رييس قوه کامال مرتبط به فضاي داخلي آن را بيان کند و چه ائمه محترم جمعه. اما بحران از جايي شروع ميشود که نهادهاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي ندانند کدام ارگان و ساختار موضع جمهوري اسالمي را نسبت به مسائل بينالمللي اعالم ميکند. اين حالت از جايي نشات ميگيرد که گاهي نهادهاي موازي وزارت امورخارجه هم به مقوله ديپلماسي ميپردازند و حتي تصميمهاي کالن را در اين حيطه ميگيرند. با اينکه اين مورد هم داستان سياست خارجي ما را پيچيده ميکند اما ميشود آن را برتابيد و حتي درک کرد ولي اين روزها اتفاق عجيبتري هم در حال رخدادن است و آن اينکه نهتنها نهادهاي موازي سياست خارجه به فعاليت ميپردازند بلکه حتي نهادهايي مانند آستان قدس رضوي هم به سياست خارجه و گفتوگوهاي منطقهاي عالقه پيدا کردهاند و گويی سياست خارجی خراسان متفاوت با ساير کشور شده است. در يکي از اين موارد سيدابراهيم رييسي، توليت آستان قدس رضوي در سفر به لبنان با رييس مجلس و نيز رييس مجلس اعالي شيعي اين کشور ديدار کرد؛ در اين ديدارها بر مقاومت و وحدت بين ملتها براي مقابله با توطئهها تاکيد شد. به گزارش فارس به نقل از «المنار»، رييسي، هيات همراه و محمد فتحعلي، سفير ايران در لبنان با نبيه بري، رييس پارلمان در عين التينه (مقر رييس مجلس لبنان) ديدار کردند؛. ابراهيم رييسي پس از اين ديدار گفت: «روابط ميان ايران و لبنان در تمامي زمينهها، خوب و عالي است و بر ضروت تقويت اين روابط ميان کشورهاي اسالمي تاکيد داريم. اکنون اراده جدي ميان مسئوالن دو کشور براي ارتقاي روابط وجود دارد و بر ضرورت حمايت از لبنان در تمامي زمينهها تاکيد داريم». او تصريح کرد: «آينده و سرنوشت مقاومت را «ميدان» مشخص ميکند، نه «ميز مذاکرات» و توافقهايي مانند «کمپديويد، اسلو، شرمالشيخ و مانند آن». اين مجاهدين در مقاومت فلسطين، غزه و لبنان هستند که آينده را مشخص خواهند کرد».رييسي در ادامه گفت: «لبنان با تنوع و مراکز علمي و فرهنگي خود از کشورهاي مهم بهشمار ميرود و ما در آستان قدس بسياري از اين مراکز علمي و فرهنگي داريم بههميندليل عامل اول در روابط ما در آستان قدس و کشورهاي ديگر، عامل فرهنگي است که ميتواند روابط ميان کشورهاي اسالمي را تقويت کند». توليت آستان قدس تاکيد کرد: «دونالد ترامپ، رييسجمهور بدنام آمريکا تالش ميکند قضيه فلسطين و قدس را تمام کند و دولت اين کشور همواره تالش ميکند با خلق و حمايت از گروههاي تروريستي مانند داعش در منطقه، نگاهها را از فلسطين و قدس منحرف کند اما امروز ميبينيم که پس از پايان داعش اين توطئه آمريکا شکست خورده است. ما معتقديم «وحدت» مسئلهاي راهبردي ميان کشورهاي اسالمي و عربي در منطقه است». ابراهيم رييسي تصريح کرد: «آنچه ميتواند دولت آمريکا در اعالم قدس بهعنوان پايتخت رژيم صهيونيستي را نااميد کند و اين توطئه را به شکست بکشاند، وحدت اسالمي ميان ملتهاست همانگونه که اکنون شاهد آن هستيم». او در پايان تاکيد کرد: «در ديدار با نبيه بري بر وحدت ميان امت اسالمي و ضرورت تقويت محور مقاومت و حاميان آن مانند ايران و لبنان در مقابله با دشمن اصلي يعني رژيم صهيونيستي تاکيد شد». رييسي و هيات همراه همچنين با عبداالمير قبالن، رييس مجلس اعالي شيعي لبنان ديدار کردند. در اين ديدار شيخعلي الخطيب، معاون قبالن و نزيه جمول، دبيرکل مجلس اعالي شيعي حضور داشتند و درباره اوضاع کلي منطقه و لبنان صحبت شد. شيخ قبالن در اين ديدار تصريح کرد: «جمهوري اسالمي ايران از سوي دشمنان امت اسالمي هدف قرار گرفته شد؛ دشمناني که مکر و حيله ميبافند، توطئه ميکنند و منتظر شر براي ايران و ملتش هستند. اما ايران با حکمت رهبرش و بيداري ملتش قويتر از اين حيلههاست. وحدت ملت ايران همه اين فتنهها را به شکست خواهد کشاند. رييس مجلس اعالي شيعي در ادامه، نقش ايران در حمايت از ملتهاي ضعيف و قضاياي امت و ملت بهويژه حمايتش از ملت فلسطين و نيز مقابله با تروريستهاي صهيونيستي و تکفيري را ستود و از رهبري، ملت و دولت ايران بهخاطر ايستادن در کنار ملت لبنان حين بحرانها و نيز مقابله با تجاوزهاي صهيونيستي قدرداني کرد». قاعدهاي در نظام سياسي وجود دارد و آن اينکه افراد وقتی بهعنوان شخصيت حقوقي پا به کشوري ميگذارند با شخصيتي همتراز خود در کشور مقابل ديدار ميکند. حال بايد پرسيد ابراهيم رييسی با چه شخصيت حقوقي وارد کشور لبنان شده و از چه جايگاهي با شخصيتهاي تراز اولي مانند رييس پارلمان اين کشور ديدار کرده است؟ آيا اين سفر و برنامههاي آن در چارچوب سياستهاي منطقهاي وزارت امورخارجه ايران بوده يا اقدامي تکروانه بهشمار ميرود. اين پرسشهايي است که دستگاه ديپلماسي ايران و دولت ميتوانند به آن پاسخ دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.