قطر توانست ايراننه

گفتوگو با واعظي آشتیاني : ایران باید از« «AFC شکایت کند

Vaghay Ettefaghie - - صفحه اول -

اميررضا واعظيآشتياني، مديرعامل سابق باشگاه استقالل، رييس سابق فدراسيون دوچرخهسواري و قائممقام اسبق سازمان تربيتبدني، تجارب مديريتي بسياري در کارنامه خود دارد. در روزهاي اخير و بعد از موفقيت قطر در کسب راي دلخواه و لغو قانون بازي در زمين بيطرف به نفع خود، عده زيادي از فوتبالدوستان از بيتدبيري و ضعف فدراسيون در مذاکرات با کنفدراسيون فوتبال آسيا صحبت کردند. سراغ واعظي آشتياني رفتيم تا از نگاه کسي که در راس مديريت اين فوتبال مشغول به کار بوده و با اتفاقات آن آشنايي بيشتري دارد به موضوع نگاه کنيم.

*** آقاي آشتياني، شما بهعنوان کسي که سابقه رياست در فدراسيونهاي ورزشي و البته در فوتبال ايران را داشتيد، معتقديد که فدراسيون فوتبال ايران در ارتباط با پرونده بازي در زمين بيطرف و جلبنظر مثبت کنفدراسيون فوتبال آسيا کوتاهي کرد؟

بله، قطعا همينطور است. واقعا براي شخص من این سوال وجود دارد که چرا فدراسيون فوتبال ایران شکایتي را از کنفدراسيون فوتبال آسيا به مراجع عالي حکميت ورزش مطرح نميکند؟ چرا حتي به سمت شکایت از AFC نرفتند؟

يعني شما اعتقاد داريد که تصميم کنفدراسيون فوتبال آسيا در ارتباط با پرونده ايران سياسي است؟

بله، AFC یک حرکت واضح سياسي انجام داده است. این سازمان کامال تحتتاثير امارات و عربستان قرار گرفته است. وقتي مسئول کنفدراسيون فوتبال آسيا مصاحبه ميکند و مدعي ميشود که اختالفات سياسي بين عربستان، ایران و امارات هنوز به نتيجه نرسيده، بهطور واضح دخالت سياست در ورزش است. در حقوق بينالملل به وضوح این موضوع مطرح شده که هر درگيري در جایگاه خودش قابل حلوفصل است و تعجب من از این است که چرا کنفدراسيون فوتبال آسيا چنين موضوعي را مطرح کرده است.

مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران ميتوانند با تکيه بر اين قضيه به دادگاه عالي ورزش شکايت کنند؟

بله، این موضوع ميتواند بهانه بسيار خوب و سندي بسيار معتبر براي شکایت عليه کنفدراسيون فوتبال آسيا باشد که چرا این نهاد حلوفصل مشکل ميزباني ایران، عربستان و امارات را به حلوفصل سياسي این دو کشور موکول ميکند. این موضوع هيچ ارتباطي به مسئوالن کنفدراسيون فوتبال آسيا ندارد. مگر ایران و آمریکا در طول این چهار دهه مراوده سياسي داشتهاند؟ این دو کشور در تمام این مدت روابط دیپلماتيک نداشتند و حتي در بسياري موارد تنش نيز در این روابط دیده شده است، ولي مسابقات ورزشي در خاک هر دو کشور برگزار ميشود. این موضوع مثال بسيار خوبي است و به وضوح نشان ميدهد که عوامل کنفدراسيون فوتبال آسيا سياست را در این موضوع دخيل کردهاند و تحتتاثير البي و نفوذ کشورهاي عربستان و امارات این تصميم را اتخاذ کردند.

با توجه به اين نکاتي که مطرح کرديد چرا اين موضوع تابهحال از سوي فدراسيون فوتبال دنبال نشده است؟

این سوال من هم است. این امر باید حتما انجام بگيرد. نهادها و سازمانهاي نظارتي و مسئول باید فدراسيون فوتبال را مورد بازخواست قرار دهند تا مشخص شود به چه دليلي نميخواهند این اتفاق بيفتد و چه موضوعات پشت پردهاي دراینزمينه وجود دارد که مسئوالن حاضر هستند فوتبال و ورزش کشور تحتتاثير البيهاي سياسي قرار بگيرد. هم در منشور فدراسيون جهاني فوتبال و سایر فدراسيونها و هم در منشور کميته بينالمللي المپيک این موضوع ذکر شده که سياست حق دخالت در ورزش ندارد و باید با این پدیده برخورد شود و تنها مسائل مربوط به موارد مالي نيست که ميتواند در عزل متخلفان در کنفدراسيونها موثر باشد، بلکه دخالت سياست در ورزش نيز ميتواند از عوامل این امر باشد. فدراسيون فوتبال ایران امروز باید پاسخگوي رفتار محتاطانه و محافظهکارانهاش به افکار عمومي باشد که چرا به درستي از حق ایران دفاع نکرده است و دالیلش براي شکایت نکردن چيست.

اين شکايت تبعاتي براي فوتبال ايران به دنبال نخواهد داشت؟

من ميدانم چه عوامل و چه کساني مسئوالن را از تبعات این شکایت ميترسانند و آنها را از گرفتن حقوق حقهاي که از طرف عربستان و امارات به بهانههاي سياسي و واهي گرفته شده، دور ميکنند. این نشانی از ضعف مدیریت و ناتواني در اداره فدراسيون ورزشي کشور قلمداد ميشود.

با اين عقيده که ديپلماسي ورزش ايران دچار ضعف است، موافق هستيد؟

با توجه به تجربه من در سطح مدیریتي ورزش باید بگویم بسياري از افرادي که در کنفدراسيونهاي ورزشي کرسي دارند، این کرسيها را تنها براي شخص خودشان استفاده ميکنند. این کرسيها براي حمایت از حق کشورشان نيست. من با چنين مسائلي روبهرو شدم. این افراد سکوت ميکنند و اعتراض و مقابله نميکنند تا مبادا در دور بعد کرسي خود را از دست ندهند یا احيانا سفرهاي خارجيشان معطل بماند. بعضي افراد متاسفانه چنين رفتاری دارند و حس و روحيه وطن پرستي و دفاع از حقوق مجموعه ورزشي را بهطور جدي ندارند. دیپلماسي ورزشي از نظر من موضوع بسيار مهمي است اما نکته مهمتر این است که چه کساني دیپلمات ورزشي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.