عدهای پس از انقالب استحاله شدند

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

اسدالله بادامچیان، نایبرییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان انقالب گفت: «عدهای پس از انقالب سعادت ادامه جهاد را از دست دادند یا استحاله شدند، یا دچار کلک و حقه شدند یا سازش کردند. دشمنان، معاندان و مخالفان داخلی و خارجی و میکروبها و شبکههای نفوذی فراماسونری و صهیونیستی تا حد کالهی و کشمیری، 42ساعته در عداوت و کینهورزی، کشتار مردمی و شکنجههای مهیب و زندانهای طوالنیمدت و انواع فشارها و فریبکاریها هیچ کوتاهی نکردهاند.» (ایسنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.