پول زور وده

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

در پی اعالم اتهاماتی علیه کرهشمالی مبنی بر دخالت این کشور در حمله سایبری به سیستم سالمت انگلیس، اپیونگ یانگ اعالم کرد: «بهتر است ترزا می سرش به کار خودش باشد.» به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی کرهشمالی با بیان اینکه اتهامات وارده مبنیبر دست داشتن پیونگ یانگ در ماجرای باجافزار «واناکرایهک» گفت: «این مسئله هیچ اهمیتی ندارد.» در ماه می سال 201۷ میالدی، حمله سایبری عظیمی با استفاده از باجافزار واناکرای آغاز شد که بیش از 0۳2هزار رایانه در ٠٥١کشور جهان را آلوده کرده به 28 زبان از قربانیان باج طلب میکرد. در آن زمان کارشناسان اعالم کردند که نشانههایی از دخالت کرهشمالی در این حمله سایبری پیدا کردند و کد استفاده شده در این حمله سایبری همانند دیگر حمالت سایبری بوده که توسط پیونگیانگ انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.