مردم میخواهند دزد را به موقع دستگیر کنیم

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

امیرحسین یاوری، معاون تربیت و آموزش ناجا اعالم کرد: «امروز برای مردم مهم نیست که ما دکتر باشیم یا نه، از ما میخواهند دزد را به موقع دستگیر کنیم و این موضوع حائز اهمیت است، برای فرد مالباخته سواد مالک نیست، بلکه تسریع در رسیدگی به جرایم اهمیت دارد.» (پایگاه خبری پلیس)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.