مرجع انحصاري وزارتخارجه است

Vaghay Ettefaghie - - سیاست - محمدابراهيمرضايي عضوکميسيونامنيتملی و سياست خارجی مجلس

در کشوري که 80 ميليون انسان با ديدگاههاي مختلف زندگي ميکنند، با جريانها و تفکرات متفاوت، همه آزادند در همه حوزهها اظهارنظر کنند اما سياست رسمي و اصلي جمهوري اسالمي تفاوت دارد و تنها برعهده سازمان رفيع وزارتخارجه استوار است. اينکه برخي در سياست خارجه اظهارنظر کنند بيشک جزئي از آزادي بيان آنهاست و بايد به آن احترام کامل گذاشت و حتي بايد آن را پاس بداريم اما اينکه کساني در سياست خارجه ورود کنند و بخواهند در آن دخالتي انجام دهند مسئلهاي ديگر است. شرح وظايف هر نهادي در قانون اساسي، قوانين عادي و مقررات ذکر شده و نميشود خالف آن عمل کرد. حال اگر کسي در اين حيطه ورود کرد و خارج از چارت خود به سياست خارجه پرداخت، بيشک بايد نهادهاي نظارتي، او را مواخذه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.