صحنهآرايي خطرناک ترامپ

Vaghay Ettefaghie - - سياست - محمدجمالي خبرنگارگروهسياسی

به نظر ميرسد سناريوي آمريکــا دربـــاره برنــامه موشکي ايران وارد فاز جديتري شده است، اياالتمتحده از سفراي کشورهاي عضو شوراي امنيت ملل متحد براي بازديد از الشه دو موشک بالستيکي که از يمن به عربستان شليک شده بود دعوت کرده است، آمريکا و عربستانسعودي مدعي هستند که اين موشکها ساخت ايران است و پس از سال 2015 يعني پس از تصويب قطعنامه 2216 به اين کشور ارسال شده. پيشتر هم خبرگزاري رويترز به نقل از آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد نوشته بود که براساس نظر کارشناسان اين سازمان هر دو موشک متعلق به يک منبع هستند اما اينکه اين موشکها توسط چه کسي ساخته شده، هنوز مورد بررسي است. آمريکا در تالش است تا ادعاي خود را به هر شکل ممکن به اثبات برساند و اگر دراينزمينه موفق شود به آن معناست که ايران در کنار اتهام نقض قطعنامههاي 1929 و 2231 حاال ناقض قطعنامه 2216 شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره منع ارسال هر نوع تجهيزات نظامي براي مخالفان يمني که ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده هم ميباشد. اين فضاسازيها در کنار جنگ رسانهاي مثلث اعراب، رژيم صهيونيستي و آمريکا در متهم کردن ايران بهعنوان عامل بيثباتساز در منطقه خاورميانه که تالش دارد سياستهاي توسعهطلبانه خود را در کشورهاي عربي همچون لبنان، سوريه، عراق، يمن، بحرين و ليبي پيگيري کند به نظر ميرسد يک هدف عمده را دنبال ميکند؛ معرفي مجدد ايران بهعنوان تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي. درمقابل مقامات ايراني علت حضور نيروهاي نظامي خود در عراق و سوريه را دعوت رسمي دولتهاي قانوني اين کشورها اعالم کردهاند و از حضور ايران در خط مقدم مبارزه با داعش سخن ميگويند، همچنين معتقدند که موشکهاي ايراني جهت حمل کالهک هستهاي طراحي نشدهاند، لذا ايران هيچ قطعنامهاي را نقض نکرده و دکترين ايران در برنامه موشکي صرفا دفاعي است. بههرصورت همانگونه که عباس عراقچي معاون سياسي وزير امورخارجه پيشتر گفته بود، چهارماه آينده روزهاي سخت ديگري براي دستگاه ديپلماسي جمهورياسالمي ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.