عاقبت فاينانس گرانقيمت يا...

تحليل

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد - محمدحسينبرخوردار کارشناس اقتصادي

فاینـــانسها کــه تاکنون برخي از آنها عملياتي شده و در حال اجراست، براي ایران بسيار گرانقيمت تمام ميشود زیرا کشورهایي که ميخواهند این فاینانسها را در اختيار ایران قرار دهند به دليل اینکه از بازگشت پول و سرمایهشان نگران هستند، آن را بيمه ميکنند و همين عامل سبب ميشود با هزینه بيشتري در اختيار ایران قرار گيرد.

این در حالي است که فاینانسهایي که کشورهاي خارجي در اختيار همدیگر قرار ميدهند، درنهایت پنج درصد سود دارد اما بهعنوان مثال در ایران فاینانس چيني ۳۱ درصد و فاینانس کرهاي ۷۱ درصد بهعالوه این سودها که براي کشور صاحب فاینانس در نظر گرفته ميشود، هزینه بيمه براي ایران خواهد داشت.

بنابراین اگر فاینانسهاي خارجي عملياتي هم شود براي کشور ما بسيار گران تمام ميشود. در ایران مشکالت اقتصادي بسياري وجود دارد که ميتوان به مشکالت و محدودیتهاي مالي و پولي اشاره کرد که البته مجلس هم دراینشرایط به دولت اجازه نداد قيمتهاي حاملهاي انرژي را افزایش دهد یا اینکه بخشي از یارانهها را از طبقات برخوردار و ثروتمند حذف کند.

یکي از مسائلي که دراینزمينه ميتوان بهعنوان مثال به آن اشاره کرد، این است که چينيها پروژه برقيکردن راهآهن تهران- شمال را بررسي کردند که برخي شرکتهاي ایراني و چيني در آن سهيم هستند و اگرچه فاینانس ميآید اما به نظر نميرسد دانش و تکنولوژي آن به کشور وارد شود که البته ميتوان گفت کار ایران هم در تکميل زیرساختهاي حملونقل خود بهویژه در حوزه ریلي راه ميافتد.

البته فاینانسها بيشتر در حوزه فرودگاهي و حملونقل بوده و کمتر مشاهده شده که شرکتي به حوزه صنعت ورود کند و ضمن در اختيارقراردادن فاینانس، دانش فني و تکنولوژي را نيز به کشور انتقال دهد.

با توجه به روابط اقتصادي که همه کشورها با آمریکا دارند و این کشور هم با ایران سر جنگ دارد و نميخواهد کشور مستقلي مانند ایران در منطقه را ببيند، آمریکا به این کشورها فشار ميآورد و نميگذارد ایران از فاینانسهایي که به مرحله امضا و اجرا هم رسيده، استفاده کند.

در روابط خارجي حرکت روبهجلویي انجام شده و دولت هر کاري ميتوانسته انجام داده اما آمریکا فشارهاي زیادي ميآورد و به آنچه در برجام متعهد شده عمل نميکند.

اگر در سالهاي گذشته فقط به شعاردادن بسنده نميکردیم و کار عملياتي را همانطور که مقاممعظمرهبري مدنظر قرار داده و به آن تاکيد ميکنند، انجام ميدادیم در بسياري از زمينهها خودکفا ميشدیم اما حتي یک صنعت را نميتوان نام برد که همهچيز آن در داخل توليد شده باشد؛ بنابراین تا زماني که کمر همت نبندیم و دانشگاه و صنعت را با هم ممزوج نکنيم، نميتوان به آینده اميدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.